New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 9

MODERBOLAGET VALBEREDNING Summa intäkter för första kvartalet uppgick till 32,2 (31,9) MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 2,5 (2,6) MSEK. Nettoskuld uppgick till 1 876,5 (1 578,4) MSEK. Moderbolagets nettofinansiering till dotterbolag uppgick till 1 741,9 (1 434,8) MSEK. Kassaflöde från investeringsverk- samheten uppgick till -3,0 (-1,9) MSEK. Balansomslutningen uppgick till 4 431,4 (3 846,8) MSEK och det egna kapitalet, inklusive eget kapital-andelen av obeskattade reserver, till 1 963,8 (1 866,2) MSEK. Sammansättning av valberedningen inför styrelsevalet på 2019 års årsstämma är: „ „ Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden „ „ Torsten Jansson, VD och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB „ „ Ulf Hedlundh, representant för Svolder För mer information om valberedningen och dess arbete hänvisas till www.nwg.se. ÅRSSTÄMMA KALENDARIUM Årsstämma äger rum den 17 maj kl 13.00 i Kosta. Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens huvudkontor i Göteborg samt på www.nwg.se.   UTDELNING Koncernens utdelningspolicy är att 40 % av koncernens resultat efter skatt skall delas ut över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (1,70) SEK per aktie, motsvarande 132,7 (112,8) MSEK. Förslaget motsvarar 37 (32) % av årets resultat. 9 17 MAJ   Årsstämma   20 AUG Delårsrapport för andra kvartalet   7 NOV Delårsrapport för tredje kvartalet