New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 8

KAPITALBINDNING Kapitalbindningen av varor uppgick till 3 345,3 MSEK och ökade med 535,0 MSEK jämfört med föregående år (2 810,3 MSEK). Ökningen är främst relaterad till nya produktsortiment men även uppbyggnad av varulager i Nordamerika. Därutöver har valu- takurserna ökat värdet med 103,8 MSEK. Koncernen har ett välbalanserat lager och servicenivån är god. Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå även kommande kvartal på grund av vårt utökade profilsortiment. Varulagrets omsättningshastighet är i nivå som föregående år och uppgick till 1,0 (1,0) ggr. MSEK Råvarulager Varor under tillverkning Varor på väg Handelsvaror på lager Summa 2019-03 48,5 14,9 124,0 3 157,9 3 345,3 Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthål- lande av kreditramen. Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med till- fredsställande marginal. PERSONAL OCH ORGANISATION 2018-03 34,5 10,3 146,7 2 618,8 2 810,3 Antalet årsanställda uppgick per 31 mars till 2 604 (2 527) personer varav 52 % var kvinnor och 48 % var män. Av antalet anställda arbetar 605 (602) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave Group är hänförlig till AHEAD (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Kosta Boda, Orrefors, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Ackumulerad nedskrivning av varulagret uppgick till 124,5 (106,0) MSEK och nedskrivning relaterad till handelsvaror på lager uppgick till 3,8 (3,9) %. Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående part till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till mark- nadsmässiga villkor. Kundfordringarna uppgick till 991,7 (856,5) MSEK där ökningen är relaterad till den högre omsättningen. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -65,1 (6,6) MSEK. Koncernens varuinköp har varit högre än föregående år och det lägre kassaflödet är främst hänförligt till tidpunkten för betalningar av dessa. Kassaflöde från investerings- verksamheten uppgick till -38,3 (-39,8) MSEK. Nettoskulden ökade med 922,3 MSEK, varav 633,2 MSEK är relaterat till IFRS 16, och uppgick till 2 614,5 (1 692,2) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapi- talet uppgick till 73,7 (54,5) % respektive 76,5 (57,7) %, se även not avseende IFRS 16 på s. 26. Soliditeten minskade med 5,4 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 45,9 (51,3) %, där 4,1 procenten- heter av minskningen är hänförbart till IFRS 16. Koncernens totala kreditram uppgick per 31 mars till 2 761 MSEK varav 2 000 MSEK löper till och med mars 2022 och 28 MUSD har en löptid som sträcker sig till och med januari 2024. 8