New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 6

På besök i Kosta kan man passa på att bo på Kosta Lodge eller njuta av en spahelg på Kosta Boda Art Hotel. JANUARI - MARS NETTOOMSÄTTNING KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Omsättningen uppgick till 1 504,9 MSEK, vilket var 18 % högre än föregående år (1 272,8 MSEK). Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 85,9 MSEK vilket motsvarar 7 %. Koncernen har sedan tidigare beslutat att öka servicenivån samt att fortsätta med en hög aktivitet avseende försäljnings- och mark- nadsinsatser. Dessa aktiviteter har resulterat i högre kostnader och beräknas påverka även kommande kvartal. Omsättningen i Sverige ökade med 11 % och förbättringen skedde i båda försäljningskanalerna. USA ökade med 20 % och det var främst försäljningskanalen profil som hade god tillväxt. Valutakursförändringen vid omräkning till SEK påverkade omsättningen positivt och försäljningen i lokal valuta ökade med 7 %. Regionen Norden exklusive Sverige hade tillväxt med 19 % och båda försäljningskanalerna ökade. Försäljningen i Central- och Sydeuropa ökade med 16 % respektive 20 %, vilket är relaterat till både profil och detaljhandeln. Även här har valutakursföränd- ringarna påverkat positivt och försäljningen i lokal valuta har förbättrats med 12 % respektive 16 %. Övriga länder ökade med 32 % vilket är relaterat till verksamheten i Asien och Kanada samt försäljningskanalen profil. Externa kostnader ökade med 21,2 MSEK och uppgick till -338,4 (-317,2) MSEK. Ökningen är främst relaterad till ovan nämnda insatser men även volymrelaterade kostnader har bidragit. Personalkostnaderna ökade med 36,6 MSEK och uppgick till -283,0 (-246,4) MSEK, vilket är relaterat till fler anställda inom främst försäljning, lager och kundservice. Valutakursförändringar har ökat ovanstående kostnader med 37,2 MSEK medan redo- visning enligt IFRS 16 har minskat externa kostnader med 30,6 MSEK. Av- och nedskrivningarna var högre jämfört med fjolåret och uppgick till -51,0 (-17,6) MSEK. Ökningen är främst en effekt av IFRS 16 som påverkade avskrivningarna med -28,1 MSEK. BRUTTORESULTAT RÖRELSERESULTAT Bruttovinstmarginalen förbättrades och uppgick till 47,1 (46,8) %. Det är Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning som har en förbättrad marginal medan marginalen inom Företag var något lägre än föregående år. Rörelsemarginalen ökade i förhållande till föregående år och uppgick till 3,1 (1,5) %. Ökningen är främst relaterad till en högre försäljningstillväxt. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER FINANSNETTO OCH SKATTER Finansnettot uppgick till -14,0 (-10,2) MSEK. Redovisning enligt IFRS 16 påverkade finansiella kostnader med -4,5 MSEK. Övriga rörelseintäkter ökade med 1,3 MSEK till 17,2 (15,9) MSEK. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även övriga ersättningar och skall ställas mot resultatraden Övriga rörelsekostnader där främst rörelsens valu- taförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader minskade med 3,6 MSEK och uppgick till -8,2 (-11,8) MSEK. Nettot av ovan poster uppgick till 9,0 (4,1) MSEK och förbättringen är hänförlig till övriga ersättningar. Skattekostnad för perioden uppgick till -6,0 (-2,4) MSEK och förändringen är relaterad till det förbättrade resultatet. PERIODENS RESULTAT Periodens resultat uppgick till 26,0 (6,0) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,10) SEK. 6