New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 5

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL SAMMANFATTNING AV JANUARI - MARS Koncernen hade en försäljningstillväxt med 18 % (11 % exklusive valutaförändringar). Förbättringen skedde i samtliga segment men främst inom Sport & Fritid och Företag, vilka ökade med 21 % respektive 19 %. Sport & Fritid hade tillväxt i samtliga regioner men främst i Sverige och Norden. Företag ökade främst i USA och Norden exklusive Sverige, men även de andra regionerna hade god tillväxt. Gåvor & Heminredning ökade med 2 % och försäljningen ökade främst i region Norden exklusive Sverige. Försäljningskanalen profil ökade med 19 % och förbättringen är relaterad till Företag samt Sport & Fritid. Försäljningskanalen detaljhandel ökade med 17 %, vilket främst är hänförbart till Sport & Fritid. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,1 (6,6) MSEK. Det lägre kassaflödet är främst en effekt av högre varuinköp och betalningen av dessa. Varulagret ökade med 535,0 MSEK och uppgick till 3 345,3 (2 810,3) MSEK varav valutakurserna har ökat värdet med 103,8 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till nya produktlinjer samt lageruppbyggnad i Nordamerika. Bruttovinstmarginalen förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 47,1 (46,8) %. Koncernens kostnader ökade jämfört med föregående år. Externa kostnader har främst ökat på grund av fler marknadsaktiviteter och förbättringsåtgärder i våra distributionscentraler. Volymrelaterade kostnader har även bidragit till ökningen. Ökningen i personal- kostnader är relaterad till fler antal anställda inom försäljning, lager och kundservice. Rörelseresultatet ökade med 27,4 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till 46,0 (18,6) MSEK och periodens resultat uppgick till 26,0 (6,0) MSEK. 5