New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 30

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterad på en reglerad marknad inom EU har givits ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyck- eltal som används från och med den 3 juli 2016. I delårsrapporten refereras till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verk- samhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS samt hur dessa måtts används. RESULTATMÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE BRUTTOVINSTMARGINAL Nettoomsättningen minus kostnader för sålda varor i procent av periodens nettoomsättning. Måttet visar företagets marginaler före påverkan av kostnader såsom försäljnings- och administrativa kostnader. RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet samt koncernens måluppfyllnad. VINSTMARGINAL Resultat före skatt i procent av periodens nettoomsättning. Måttet gör det möjligt att jämföra lönsamheten oavsett bolagsskattesats. NETTOMARGINAL Resultat efter skatt i procent av periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta nettointjäningen i relation till omsättningen. ORGANISK TILLVÄXT Organisk tillväxt avser försäljningstillväxt från befintlig verksamhet rensat från valutaeffekter. Valutaeffekten beräknas som årets försäljning i lokal valuta omräknat till föregående års valutakurser i relation till föregående års försäljning. Måttet används för att visa tillväxt i befintlig verksamhet då valutakursförändringar ligger utanför koncernens kontroll samt för att mäta koncernens måluppfyllnad. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar. Måttet används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar och nedskrivningar. FINANSNETTO Summan av ränteintäkter, räntekostnader, valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader. Måttet speglar företagets totala kostnader för extern finansiering. AVKASTNINGSMÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av gen- omsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas genom att summera sysselsatt kapital vid periodens slut och sysselsatt kapital vid årskiftet föregående år och dividera med två. Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsam- hetsmått som används för att ställa resultatet i relation till det kapital som behövs för att driva verksamheten. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter skatt enligt resultaträkningen i procent av gen- omsnittligt eget kapital. För moderbolaget beräknas resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. I justerat eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver. Måttet används för att analysera lönsamhet över tid, givet de resurser som är hänförliga till moderbolag- ets ägare. DATA PER AKTIE DEFINITION/BERÄKNING SYFTE EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång. Måttet visar bolagets nettovärde per aktie och avgör om ett bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid. 30