New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 29

KONCERNEN KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK 2019 2018 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 49,3 184,1 116,1 128,3 1,2 154,9 153,3 105,0 37,8 Ökning/minskning av varulager -58,3 44,6 -310,4 -110,8 -117,4 129,5 -200,4 -63,7 -73,9 Ökning/minskning av rörelsefordringar 126,2 -3,6 -128,6 -36,2 140,9 -78,5 -113,8 -40,4 113,0 Ökning/minskning av rörelseskulder -182,3 -50,7 239,9 143,2 -18,1 -71,4 150,5 49,2 -43,3 Förändring i rörelsekapital -114,4 -9,7 -199,1 -3,7 5,4 -20,4 -163,7 -54,9 -4,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -65,1 174,4 -83,0 124,6 6,6 134,5 -10,4 50,1 33,6 Kvartal Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Amorterade leasingskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2017 -38,3 -39,7 -42,1 -41,6 -39,8 -37,7 -36,9 -16,0 -19,9 -103,4 134,7 -125,1 83,0 -33,2 96,8 -47,3 34,1 13,7 75,3 0,0 104,9 58,0 5,1 0,0 30,2 47,1 0,0 0,0 -15,9 0,0 0,0 0,0 -54,6 0,0 0,0 -39,4 -26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -112,8 0,0 0,0 0,0 -89,6 0,0 49,2 -15,9 104,9 -54,8 5,1 -54,6 30,2 -42,5 -39,4 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel -54,2 118,8 -20,2 28,2 -28,1 42,2 -17,1 -8,4 -25,7 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4 155,6 178,9 191,9 218,9 7,0 0,8 -2,6 6,7 6,2 4,6 -6,2 -4,6 -1,3 Likvida medel vid periodens slut 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4 155,6 178,9 191,9 2016 Kvartal Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av rörelsefordringar Ökning/minskning av rörelseskulder Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 2015 2014 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 132,0 116,2 89,4 -4,2 90,6 73,8 54,6 -9,2 129,1 93,1 38,8 -7,1 151,2 -109,6 62,4 -49,7 175,6 -132,1 -88,5 -200,6 -126,1 -309,6 -86,8 -50,6 31,9 -106,8 -76,9 85,3 85,2 -117,2 -23,0 129,5 -40,7 -124,2 -28,0 172,3 -34,2 115,7 13,7 32,5 24,1 14,3 1,0 51,4 -16,9 50,0 48,3 -25,8 148,9 -100,7 -0,8 68,1 284,9 -235,0 -110,5 -19,7 -183,7 -383,8 -66,5 95,9 280,9 15,5 88,6 63,9 375,5 -161,2 -55,9 -28,9 -54,6 -290,7 -27,7 88,8 -26,3 -25,8 -21,2 -16,3 -24,1 -15,0 -40,7 -26,7 -29,4 -12,4 -17,5 -11,3 254,6 -10,3 67,4 47,6 351,4 -176,2 -96,6 -55,6 -84,0 -303,1 -45,2 77,5 0,0 Upptagna lån -211,4 Amorterade lån 0,0 Amorterade leasingskulder 0,0 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten -211,4 22,9 16,1 0,0 0,0 173,9 179,1 0,0 121,3 289,8 129,6 0,0 0,0 0,0 -74,6 -349,1 0,0 0,0 -13,9 0,0 0,0 0,0 -109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0 -1,0 -66,3 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 22,9 -50,2 -74,6 -349,1 172,9 112,8 -13,9 121,3 289,8 63,3 -109,8 Investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel 43,2 12,6 17,2 -27,0 2,3 -3,3 16,2 -69,5 37,3 -13,3 18,1 -32,3 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0 169,6 176,0 153,1 185,1 2,8 3,2 3,6 -2,2 -4,5 1,5 -5,7 12,5 9,1 6,9 4,8 0,3 Likvida medel vid periodens slut 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0 169,6 176,0 153,1 29