New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 26

KONCERNEN NOT 8 - IFRS 16 LEASING Nedan presenteras hur redovisning enligt IFRS 16 har påverkat de finansiella rapporterna för perioden. Rapport över finansiell ställning Materiella anläggningstillgångar Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Rapport över totalresultat Externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Finansiella kostnader Summa EBITDA per rörelsesegment Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Summa Finansiella nyckeltal Rörelsemarginal före avskrivningar, % Nettoskuld, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % Räntetäckningsgrad, ggr Soliditet, % 26 31 mar 2019 exkl. effekt av IFRS 16 31 mar 2019 varav effekt av IFRS 16 1 238,5 631,2 607,3 3 546,6 -2,0 3 548,6 2 450,6 530,7 1 919,9 428,9 102,5 326,4 jan - mar 2019 varav effekt av IFRS 16 jan - mar 2019 exkl. effekt av IFRS 16 -338,4 30,6 -369,0 -51,0 -28,1 -22,9 -15,3 -4,5 -10,8 -404,7 -2,0 -402,7 jan - mar 2019 varav effekt av IFRS 16 77,4 19,4 jan - mar 2019 exkl. effekt av IFRS 16 37,1 9,2 28,0 -17,6 2,0 -19,6 97,0 30,6 66,4 jan - mar 2019 varav effekt av IFRS 16 jan - mar 2019 exkl. effekt av IFRS 16 58,0 6,4 2,0 4,4 2 614,5 633,2 1 981,3 73,7 17,9 55,8 76,5 18,5 58,0 3,1 -1,1 4,2 45,9 -4,1 50,0