New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 21

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET NOTER NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2 - RISKER OCH RISKKONTROLL Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 – Redovisning för juridiska personer. New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är ränterisk, valutarisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till Årsredovisningen 2018, not 17, s. 92-98. Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens huvudkontor i Göteborg samt på www.nwg.se. De nya redovisningsprinciperna för 2019 finns beskrivna i Årsredovisningen 2018, Not 1 Redovisningsprinciper under avsnitt Nya och ändrade redovisningsprinciper, s. 70-71. Tillämpade redo- visningsprinciper överensstämmer i övrigt med vad som framgår av Årsredovisningen 2018. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korta räntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto. NYA REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR 2019 Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade. Från och med 1 januari 2019 tillämpar New Wave Group IFRS 16 Leasingavtal. Koncernen har tillämpat den förenklade över- gångsmetoden och har därmed inte att räknat om jämförelsetalen. Förenklingsregeln, att nyttjanderättstillgången ska motsvara leasingskulden, har tillämpats vid övergången. Ingen övergångseffekt redovisas därmed i eget kapital. Fullständiga redovisningsprinciper för leasing återfinns i Årsredovisningen 2018. Moderbolaget har valt att tillämpa undantagsreglerna i RFR 2, vilket innebär att samtliga leasingavtal även fortsatt kommer att redovisas som operationella. 21