New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 20

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MSEK Ingående eget kapital 2018-01-01 Omföring enligt stämmobeslut Periodens resultat Summa förändringar exklusive transaktioner med ägare Utdelningar Utgående eget kapital 2018-03-31 MSEK Ingående eget kapital 2019-01-01 Omföring enligt stämmobeslut Periodens resultat Summa förändringar exklusive transaktioner med ägare Utdelningar Utgående eget kapital 2019-03-31 Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital 1 843,8 0,0 199,1 249,4 997,3 350,0 48,0 350,0 -350,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 199,1 249,4 0,0 1 347,3 48,0 2,6 0,0 1 846,4 Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital 193,3 -193,3 1 924,3 0,0 Aktiekapital Reservfond 199,1 249,4 1 234,5 193,3 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 199,1 249,4 0,0 1 427,8 48,0 2,1 0,0 1 926,4 20