New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 19

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Fordringar på koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Not Fordringar på koncernbolag 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018 31 dec 2017 9,9 3,0 13,1 4,1 11,0 3,3 14,2 4,1 2 297,1 43,0 370,4 4,5 2 727,9 2 123,3 56,0 298,5 4,0 2 498,9 2 324,6 43,0 370,4 4,5 2 756,8 1 517,7 54,5 903,2 2,4 2 496,1 1 663,7 1 304,0 1 563,7 1 283,2 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar 0,7 3,2 4,0 0,0 29,9 29,5 29,7 25,2 8,8 0,4 1 703,4 5,8 5,4 1 347,9 9,5 4,5 1 611,3 7,6 1,3 1 317,3 SUMMA TILLGÅNGAR 4 431,4 3 846,8 4 368,1 3 813,5 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital 199,0 199,1 199,1 199,1 249,4 249,4 249,4 249,4 448,4 448,5 448,5 448,5 1 427,8 48,0 1 347,3 48,0 1 234,5 48,0 997,3 48,0 Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital 2,1 2,6 193,3 350,0 1 478,0 1 397,9 1 475,8 1 395,3 Summa eget kapital 1 926,4 1 846,4 1 924,3 1 843,8 47,9 25,4 47,9 25,4 Obeskattade reserver SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag 7 7 1 574,7 1 521,8 1 429,3 1 506,5 1 574,7 1 521,8 1 429,3 1 506,5 302,2 62,0 300,5 61,3 275,8 214,1 366,5 217,1 292,2 167,7 268,5 146,1 Aktuell skatteskuld 3,1 1,9 8,3 5,7 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 3,6 1,2 16,2 1,1 5,5 6,2 6,5 6,4 882,4 453,3 966,6 437,8 Summa skulder 2 457,1 1 975,1 2 395,8 1 944,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 431,4 3 846,8 4 368,1 3 813,5 19