New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 17

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING MSEK Nettoomsättning 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 25,2 22,3 105,3 69,8 7,0 9,5 40,4 22,4 Summa intäkter 32,2 31,9 145,6 92,2 Externa kostnader -17,7 -15,8 -77,1 -65,2 Personalkostnader -8,9 -8,7 -35,7 -29,3 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1,4 -1,5 -6,4 -5,2 Övriga rörelsekostnader -6,3 -8,5 -32,6 -19,2 Rörelseresultat -2,1 -2,6 -6,2 -26,7 Resultat från andelar i koncernbolag 0,4 -0,2 131,4 387,2 Förändring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 9,9 -76,5 Övriga rörelseintäkter Finansiella intäkter 13,1 15,7 49,4 66,5 Finansiella kostnader -8,9 -10,4 -33,5 -51,7 Finansnetto 4,6 5,2 157,3 325,6 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2,5 2,6 151,1 298,9 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 56,9 61,0 Skattekostnad Periodens resultat Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 17 -0,4 0,0 -14,6 -9,9 2,1 2,6 193,3 350,0