New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 15

KONCERNEN RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 199,1 219,4 Ingående eget kapital 2018-01-01 Periodens resultat Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Reserver 279,4 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Periodens kassaflödessäkringar Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Summa Innehav utan inflytande Summa eget kapital 2 308,7 3 006,6 22,6 3 029,2 6,6 6,6 -0,6 6,0 69,9 69,9 69,9 2,3 2,3 2,3 2,2 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 2 317,5 3 084,9 22,0 3 106,9 Balanserade vinstmedel inkl. periodens Reserver resultat Summa Innehav utan inflytande Summa eget kapital 2 561,6 3 415,0 19,2 3 434,2 27,0 27,0 -1,0 26,0 -2,2 -0,5 Transaktioner med ägare Utdelningar till moderbolagets ägare 199,1 219,4 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 199,1 219,4 Utgående eget kapital 2018-03-31 MSEK Ingående eget kapital 2019-01-01 Periodens resultat 348,9 434,9 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Periodens kassaflödessäkringar 85,4 85,4 85,4 1,2 1,2 1,2 Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar -0,5 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -0,3 Transaktioner med ägare Utdelningar till moderbolagets ägare Utgående eget kapital 2019-03-31 199,1 219,4 520,8 0,5 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 2 589,1 3 528,4 18,2 3 546,6 jan - mar 2019 jan - mar 2018 Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens början 441,6 284,3 Periodens omräkningsdifferens i utländska koncernbolag Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens slut 85,4 527,0 69,9 354,2 Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital 15