New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 14

KONCERNEN RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Not 31 mar 2018 31 dec 2018 31 dec 2017 1 507,7 1 410,0 1 469,4 1 393,9 8 1 238,5 39,1 13,7 444,4 55,0 13,0 587,4 39,3 13,5 415,5 53,3 10,2 112,4 96,9 111,1 91,5 3, 5 2 911,3 2 019,3 2 220,6 1 964,5 3 345,3 2 810,3 3 230,9 2 643,4 42,3 24,5 38,1 21,2 991,7 856,5 1 084,1 982,8 82,4 99,2 90,3 62,3 83,3 63,4 85,2 76,5 265,0 4 810,0 180,5 4 034,4 312,2 4 840,8 202,4 3 988,6 7 721,3 6 053,7 7 061,4 5 953,1 Varulager Aktuella skattefordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 31 mar 2019 3, 6 EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 199,1 199,1 199,1 199,1 219,4 219,4 219,4 219,4 520,8 348,7 434,9 279,4 Reserver Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 589,1 2 317,7 2 561,6 2 308,7 3 528,4 3 084,9 3 415,0 3 006,6 Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 18,2 3 546,6 22,0 3 106,9 19,2 3 434,2 22,6 3 029,2 2 450,6 1 799,8 1 795,5 1 757,5 18,7 17,7 18,3 16,5 1,6 147,7 2 618,6 1,9 132,6 1 952,0 3,1 144,6 1 961,6 2,0 129,9 1 905,9 SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder 7, 8 Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 7, 8 Summa skulder 3, 6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 428,9 73,0 347,7 82,2 668,6 545,8 752,2 536,7 57,7 35,3 78,0 53,3 143,0 127,2 172,3 108,7 257,9 213,5 315,4 237,1 1 556,1 994,9 1 665,6 1 018,0 4 174,7 2 946,8 3 627,2 2 923,9 7 721,3 6 053,7 7 061,4 5 953,1