New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 13

KONCERNEN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Not 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 46,0 18,6 482,8 469,1 49,0 21,9 74,4 76,4 1,3 1,5 2,2 3,7 Erlagd ränta -15,3 -11,6 -43,2 -55,5 Betald inkomstskatt -31,6 -29,2 -86,5 -42,7 49,3 1,2 429,7 451,0 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager -58,3 -117,4 -494,0 -208,5 Ökning/minskning av rörelsefordringar 126,2 140,9 -27,5 -119,7 Erhållen ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -182,3 -18,1 314,4 85,0 -114,4 5,4 -207,1 -243,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -65,1 6,6 222,6 207,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86,9 -34,8 -34,1 -147,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4,3 0,8 4,3 5,5 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7,8 -2,5 -15,4 -29,4 Investeringar i intressebolag 0,0 -1,5 -2,0 0,0 Upptagen långfristig fordran 0,0 0,0 -2,9 0,0 Återbetalning av långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Amorterade leasingskulder Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -2,5 0,0 0,2 -38,3 -39,8 -163,2 -110,6 -103,4 -33,2 59,4 97,2 75,3 5,1 152,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 -26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -112,8 -89,6 49,2 5,1 39,3 -106,3 Periodens kassaflöde -54,2 -28,1 98,7 -9,1 Likvida medel vid periodens början 312,2 202,4 202,4 218,9 Valutakursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut 7,0 6,2 11,1 -7,5 265,0 180,5 312,2 202,4 265,0 180,5 312,2 202,4 Likvida medel Kassa och bank 13