New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 12

KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 3, 4, 5 1 504,9 1 272,8 6 290,6 5 597,3 -795,3 -677,5 -3 359,4 -3 018,1 709,6 595,4 2 931,2 2 579,2 17,2 15,9 74,8 51,2 -338,4 -317,2 -1 336,4 -1 128,9 -283,0 -246,4 -1 063,0 -940,3 -51,0 -8,2 -17,6 -11,8 -77,9 -44,8 -65,3 -25,2 3 -0,2 46,0 0,4 18,6 -1,1 482,8 -1,6 469,1 1,3 1,5 5,5 5,1 Finansiella kostnader 8 -15,3 -11,7 -46,4 -57,0 Finansnetto 3 -14,0 -10,2 -40,9 -51,9 Resultat före skatt 3 32,0 8,4 441,8 417,2 -6,0 26,0 -2,4 6,0 -81,8 360,0 -63,2 354,0 85,4 69,9 157,3 -54,2 1,2 2,3 0,5 2,2 86,6 72,2 157,8 -52,0 MSEK Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 3, 8 Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Skattekostnad Periodens resultat 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 Övrigt totalresultat: Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet: Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Summa Inkomstskatt relaterat till poster i övrigt totalresultat -0,3 -0,5 -0,1 -0,5 Övrigt totalresultat för perioden 86,3 71,7 157,7 -52,5 112,3 77,7 517,6 301,5 27,0 6,6 363,4 354,0 -1,0 -0,6 -3,4 0,0 26,0 6,0 360,0 354,0 112,9 77,8 520,2 301,9 Totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie (SEK)* Genomsnittligt antal utestående aktier* *Resultat per aktie samt genomsnittligt antal aktier är samma före och efter utspädning. 12 -0,6 -0,1 -2,6 -0,4 112,3 77,7 517,6 301,5 0,41 0,10 5,48 5,34 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543