New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 10

Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av rapporten för första kvartalet 2019. Styrelsen och VD:n försäkrar att delårsrapporten ger en rättvi- sande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. GÖTEBORG DEN 25 APRIL 2019 NEW WAVE GROUP AB (PUBL) OLOF PERSSON CHRISTINA BELLANDER Styrelseordförande Styrelseledamot M JOHAN WIDERBERG MATS ÅRJES Styrelseledamot Styrelseledamot TORSTEN JANSSON VD och koncernchef FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: VD OCH KONCERNCHEF Torsten Jansson Telefon: 031–712 89 01 E-post: torsten.jansson@nwg.se EKONOMI- OCH FINANSCHEF Lars Jönsson Telefon: 031–712 89 12 E-post: lars.jonsson@nwg.se Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 07:00. 10