New Wave Group AB CSR_2017_december - Page 14

Att vara medlem i BSCI har många fördelar. Vi får ett starkare och tydligare budskap genom att ställa samma krav på våra leverantörer. Vi kan också minimera onödiga kostnader och dubbelarbete i uppföljningen av uppförandekoden. Genom BSCI kan vi genomföra oberoende kontroller som alla BSCI-medlemmar kan ta del av. På så vis får vi också ett större inflytande hos leverantören. Allt fler företag inser att gemensamma utmaningar bäst hanteras med gemensamma krafter. H U R KO N T R O L L E R AS A R B E TS V I L L KO R E N G E N O M B S C I ? Att vara BSCI-medlem är ett åtagande. New Wave Group har förpliktat sig att sprida uppförandekoden och genomföra oberoende kontroller hos våra leverantörer. En BSCI-inspektion utförs av professionella revisorer som är ackrediterade av SAAS (Social Accountability Accreditation Services). Målsättningen är att fler och fler leverantörer ska kontrolleras genom BSCI eller likvärdigt system samt att kontrollen ska ge ett bra betyg. En BSCI-inspektion ger ett betyg mellan A-F som summerar leverantörens övergripande prestation. Det handlar både om de faktiska arbetsvillkoren såväl som att det ska finnas ledningssystem och rutiner för ett systematiskt arbete. Totalt bedöms tretton olika delområden som motsvarar kraven i uppförandekoden. En BSCI-inspektion kan ta flera dagar att färdigställa beroende på fabrikens storlek. Under besöket gör revisorn en visuell granskning av exempelvis utrymningsvägar och brandskydd, intervjuar arbetstagare och granskar ett stort antal dokument. Det vanligaste betyget är C som innebär att leverantören håller en acceptabel standard. Det finns oftast en del avvikelser, men inga allvarliga brister som äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet. En leverantör som fått betyg C ska upprätta en handlingsplan för att åtgärda bristerna och kontrolleras igenom inom ett år. Orsaken till ett lägre betyg kan vara många. Leverantören kanske inte har dokumenterat sina rutiner i ett ledningssystem eller har undermåliga rutiner för att ställa krav på sina underleverantörer. En annan vanlig brist är övertidsarbete och att de anställda arbetar för många timmar per månad. Att komma till rätta med en sådan brist kräver mycket engagemang och förmåga att planera produktionen. Det är viktigt att vara långsiktig och sträva efter ständiga förbättringar. 14 |NEW WAVE GROUP / CSR A B C D E F Outstanding Good Acceptable Insufficient Unacceptable Zero Tolerance Antalet BSCI-inspekterade leverantörer hos New Wave Group har växt för varje år i linje med vår målsättning. Eftersom vi är många företag som står bakom initiativet har BSCI snabbt blivit ett erkänt system och en investering för många leverantörer. Under 2016 genomfördes 128 st BSCI-inspektioner i vår leverantörsbas. Det innebär att över 80 % av vår totala inköpsvolym ligger hos leverantörer som är BSCI-inspekterade. BSCI är inget certifikat. BSCI är en levande process och ett verktyg som kräver att medlemsföretagen har ett kontinuerligt engagemang. Det viktigaste arbetet börjar när inspektionen är genomförd och bristerna ska åtgärdas. Därför är det inte tillåtet att använda BSCI som en märkning eller en garanti för enskilda produkter. BSCI-logotypen får endast användas för att styrka vårt medlemskap så att du som kund kan känna ett förtroende för att New Wave Group tar ett långsiktigt ansvar - även för leverantörer som måste förbättra sig. A N D R A V I K T I G A I N I T I AT I V New Wave Group är ett av få svenska företag som har undertecknat Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Accordet är ett juridiskt bindande avtal som ska förbättra säkerheten på textilfabriker i Bangladesh. Fokus ligger på byggnadens hållfasthet, el- och brandsäkerhet. Vi ser arbetet som en viktig investering i vår verksamhet i Bangladesh och gläds åt de konkreta förbättringar som vi hittills har kunnat notera. Textilindustrin i Bangladesh sysselsätter över 4 miljoner människor och är den enskilt största drivkraften i landets ekonomi. Fler än 2 miljoner arbetstagare berörs direkt av Ackordet som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvarstagande. “The biggest strength of New Wave is that we treat our suppliers as partners. Suppliers know there is always an extended hand, which enables us to have a sincere communication. There is still much work to be done in Bangladesh, and we accept the challenge step by step.” MIZANUR RAHMAN Arbetar som CSR-manager för New Wave i Bangladesh. Han har arbetat 20 år i branschen och är certifierad BSCI-inspektör. Pa r ti cipa nt of BS CI Januari 2018 byter BSCI namn till Amfori! Det nya namnet är ett led i lanseringen av en ny ambitiös strategi kallad ”Vision 2030” NEW WAVE GROUP / CSR | 15