New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 99

NWG // FINANSIELL INFORMATION // Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning KONCERN Ulrica Messing är VD i koncernbolag. Av henne ägt bolag har köpt varor från bolag ingående i New Wave-koncernen uppgående till 0,1 (0,2) MSEK samt har som hyra erlagts 0,1 (0,1) MSEK. Ersättning för sålda varor uppgår till 0,1 (0,1) MSEK och utförda konsulttjänster har ersatts med 0,6 (0,6) MSEK. Under föregående år utförde Göran Härstedt konsulttjänster uppgående till 0,6 MSEK, vilka debiterades genom av honom ägt bolag. Under år 2018 har inga sådana konsulttjänster utförts. Samtliga transaktioner har skett till marknads- mässiga villkor. Not 19 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 13,7 13,7 8,4 8,0 7,2 5,4 4,7 4,7 4,6 4,4 3,3 3,2 1,6 1,4 0,9 0,1 85,3 MSEK Hyreskostnader Marknadsföringskostnader Övriga upplupna intäkter Mässkostnader IT-kostnader Övriga förutbetalda kostnader Licensavgifter Katalogkostnader Royaltyintäkter Driftskostnader Varuprover Försäkringskostnader Leasingavgifter Varuleveranser Lönekostnader Bankkostnader Totalt 2017 13,6 5,4 2,5 7,2 8,3 13,3 0,2 4,4 5,2 3,5 2,4 3,6 1,5 4,5 0,9 0,0 76,5 Not 20 - Nettoskuld Nettoskuld MSEK Kassa och bank Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Totalt Förändring av räntebärande skulder 2018 2017 -312,2 -202,4 1 795,5 1 757,5 347,7 82,2 1 831,0 1 637,3 MSEK Skuld vid årets början Valutaeffekt Upplåning Upplåning via rörelseförvärv Amortering Effektiv räntesats 2,4% 3,1% Skuld vid årets slut 2018 1 839,7 101,5 2017 1 967,8 -111,4 152,1 0,0 50,0 0,0 0,0 -16,7 2 143,2 1 839,7 ÅRSREDOVISNING // 099