New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 98

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Övriga risker Inköpsmarknaden New Wave Groups inköp sker främst i Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien. Politiska och samhällsekonomiska förändringar kan påverka New Wave Group. Genom att ha en god handlings- beredskap och inköp i flera olika länder i både Europa och Asien begränsar New Wave Group den ekonomiska risken som föreligger om inköpen endast görs från ett land. rörelsesegmentet Företag samt säljkanalen profil. Även rörelsesegmentet Sport & Fritid fokuserar på mindre modekänsliga områden även om mode- trenderna påverkar i något högre utsträckning. New Wave Groups målsättning är att 60–80 % av omsättningen ska hållas inom försäljningskanalen profil. Stark tillväxt Nya utlandsetableringar genomförs först när tidigare utlandsetableringar visar tillfredsställande resultat. Denna strategi bedömer styrelsen som en god avvägning mellan optimal tillväxt och reducerat risktagande. Enligt New Wave Group är det mycket svårt att exakt bedöma tidsplaner och budget för nya utlandsetableringar, vilket kan innebära en risk för initiala förluster. Styrelsen bedömer dock att bolaget är väl rustat för de etableringar som planeras. Den fortsatta expansionen som New Wave Group planerar innebär höga krav på ledning och personal. Felrekryteringar, organisatoriska problem, nyckel- personer som slutar etc. kan försena och påverka utvecklingen. Avgörande för expansionstakten är att resultatutvecklingen följer med i samma takt. New Wave Group satsar resurser på bland annat mentorskap och årliga managementmöten för att garantera ett starkt framtida ledarskap och sprida New Wave Groups värderingar. Modetrender - konjunktur New Wave Group lägger ned betydande resurser på god design och kvalitet. Eftersom det sker snabba förändringar inom modebranschen kan koncernen ändå inte utesluta tillfälliga försäljningsnedgångar för vissa kollektioner. New Wave Group har dock begränsad risk eftersom modegraden är låg inom Utlandsetableringar Miljö Koncernens verksamhet kan innebära miljömässiga åtaganden, men styrelsens och företagsledningens bedömning är att dessa, i den mån de kan få effekter på koncernens finansiella ställning, har beaktats i föreliggande bokslut. Not 18 - Närstående MSEK Glasrikets skatter Ekonomisk förening Dingle Industrilokaler AB Kosta Köpmanshus AB Vist Fastighets AB* Summa Koncernens försäljning till Koncernens inköp från Koncernens fordringar på 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1 2,9 0,1 3,1 3,5 18,4 1,3 23,3 1,8 16,7 3,5 22,1 23,5 0,5 0,0 24,0 22,7 1,0 0,0 23,7 0,4 2,2 0,0 2,6 0,2 1,0 1,4 2,6 * Vist Fastighets AB är från och med 1 december 2018 ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB Redovisning av intressebolag görs i not 13. Information lämnas också i presentation av Styrelse och Ledning samt i not 6. Redovisning av utdelning 098 // ÅRSREDOVISNING Koncernens skulder till från, och kapitaltillskott till, intressebolag görs i not 13. Samtliga transaktioner sker till marknads- mässiga villkor.