New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 97

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Kreditrisker Kreditrisk innebär exponering för förluster i det fall en motpart till ett finansiellt instrument inte kan möta sina åtag- anden. Koncernen är utsatt för kreditrisk från den löpande verksamheten, främst från kundfordringar, och från finansie- ringsverksamheten vilket inkluderar insättningar hos banker och finansiella institutioner, valutaterminer samt andra finan- siella instrument. Koncernens totala exponering för kreditrisk uppgick per balansdagen till 1  485,2 (1 257,3) MSEK och baserades på bokfört värde för samtliga finansiella tillgångar. Kundfordringar Risken att koncernens kunder ej uppfyller sina åtaganden, det vill säga att New Wave Group ej får betalt för sina kund- fordringar, utgör en kreditrisk. New Wave Group har centralt utfärdat en finanspolicy samt direktiv och utifrån dessa har varje bolag utarbetat skriftliga rutiner för kreditkontroll. Information från externa kreditupplysningsföretag är ett steg i processen. Vidare har bolag i koncernen, inom ramen för koncernens finanspolicy, möjlighet att, vid behov, försäkra kundfordringar vilket innebär att om en kundbetalning uteblir ersätts fordran av försäkringsbolaget. Kreditrisken i rörelseseg- mentet Företag är lägre eftersom återförsäljarna, som är New Wave Groups kunder, köper på redan lagda order från slutkund. Återförsäljarna är relativt små och antalet är stort. Under 2018 uppgick de konstaterade kundförlusterna inom Företag till 0,09 (0,08) % av omsättningen. Inom rörelsesegmenten Gåvor & Heminredning samt Sport & Fritid sker försäljningen till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är låga, dock är det högre koncentration till ett lägre antal kunder jämfört med profilmarknaden. Under 2018 uppgick de konstaterade kund- förlusterna inom dessa två segment till 0,31 (0,28) % respektive 0,09 (0,17) % av omsättningen. MSEK Kundfordringar Exponering Kreditriskreserv Bokfört värde 2018 1 121,2 - 37,1 1 084,1 2017 1 016,0 - 33,2 982,8 Nedan tabell visar åldersfördelningen av kundfordringar samt kreditriskreserv. MSEK Åldersanalys < 30 dagar 30 - 90 dagar > 90 dagar Totalt 2018 Reserv för förväntad kreditrisk i kundfordringar har ändrats enligt följande: MSEK Kreditriskreserv för kundfordringar Kreditriskreserv vid årets början Omklassificering Reservering för förväntade kreditrisker Konstaterade förluster Omräkningsdifferens Kreditriskreserv vid årets slut 2018 -33,2 0,0 -14,0 11,3 -1,2 -37,1 2017 -37,8 0,0 -10,2 14,1 0,7 -33,2 En beskrivning av exponeringen av kreditrisk avseende kund- fordringar framgår av tabellen nedan: Per 31 december 2018 Exponering < 1 MSEK Exponering 1–5 MSEK Exponering > 5 MSEK Totalt Antal Procent av totalt kunder antal kunder 29 225 996 93,1 3,2 Procent av portföljen 64,6 21,8 1 162 3,7 13,6 31 383 100,0 100,0 Per 31 december 2017 Antal Procent av totalt kunder antal kunder Procent av portföljen Exponering < 1 MSEK Exponering 1–5 MSEK Exponering > 5 MSEK Totalt 28 996 95,1 68,0 636 2,1 18,5 839 2,8 13,5 30 471 100,0 100,0 Övriga finansiella tillgångar Övriga finansiella tillgångar avser derivat, övriga fordringar och likvida medel. Kreditrisk från mellanhavanden med banker och finansiella institutioner sköts av koncernens treasurycenter i enlighet med koncernens finanspolicy. Koncernen handlar endast med väletablerade finansiella institutioner. Övriga ford- ringar, vilka står för 6,0 (6,6) % av den totala kreditrisken, hanteras löpande lokalt inom ramen för koncernens finans- policy med stöd av koncernens centrala finansfunktion. Ingen kreditriskreserv har redovisats för övriga finansiella tillgångar. 2017 Kund- Kreditrisk- Kund- Kreditrisk- fordringar reserv fordringar reserv 1 004,5 69,1 47,6 1 121,2 -2,3 -2,5 -32,4 -37,1 913,7 62,0 40,3 1 016,0 -1,7 -2,5 -29,0 -33,2 ÅRSREDOVISNING // 097