New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 96

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Omräkningsexponering Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid omräkningen av utländska dotterföretags resultat och nettotill- gångar till SEK. En förändring av valutakurserna uppgående till 1 % påverkar omsättningen med 47,5 (41,2) MSEK beräknad på 2018 års omsättning där USD och EUR har störst påverkan med 15,8 (14,2) och 16,6 (14,7) MSEK vardera. Utgående eget kapital skulle med samma förändring av valutakurserna påverkas med 28,8 (18,7) MSEK. Nedan visas en känslighets- analys avseende omsättningen beräknat utifrån det föregående årets valutakurser, där en omräkning av årets omsättning till föregående års valutakurser hade minskat omsättningen med 185,4 (22,8) MSEK. MSEK Valutapåverkan per geografiskt område USA Norden Centraleuropa Sydeuropa Övriga Totalt 2018 2017 37,2 38,4 58,9 37,1 13,9 185,4 -4,9 10,7 8,2 10,9 -2,1 22,8 Likviditetsrisk New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva verk- samhet och expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga finansieringen. Det är väsentligt för en tillväxtkoncern som New Wave Group att det finns tillgänglig likviditet för att kunna finansiera framtida expansion samt att flexibiliteten är hög när möjlighet till förvärv uppenbarar sig. Det är även väsentligt att en lämplig balans mellan eget kapital och lånefinansiering bibe- hålls varför New Wave Group har som målsättning att uppnå en soliditet som överstiger 30 %. New Wave Group har en centrali- serad finansfunktion vilket innebär att extern upplåning i så stor utsträckning som möjligt hanteras och administreras centralt. Den likviditet som skapas i koncernen förs kontinuerligt, genom olika pooling-system, över till New Waves Group treasurycenter och reducerar den totala kreditvolymen. New Wave Group har inte gjort några finansiella placeringar. Koncernen tecknade per 11 april 2018 ett nytt finansierings- avtal. Per 31 december 2018 uppgick den totala kreditramen till 2 765 MSEK varav 2 000 MSEK löper till och med mars 2022 och 30 MUSD har en löptid som sträcker sig till och med januari 2024. Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till, och beroende av, värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringen är baserad på åtaganden (covenanter) avseende nyckeltal. Covenanterna är per balansdagen uppfyllda. Baserat på aktuell prognos gör ledningen bedömningen att 096 // ÅRSREDOVISNING koncernen även fortsättningsvis kommer att kunna uppfylla- dessa nyckeltal med tillfredsställande marginal. Nedanstående tabell visar löptid avseende återbetalningar av finansiella skulder inklusive kontraktsenliga och odis- konterade räntebetalningar. Planerade framtida skulder har inte inkluderats. Ränta relaterad till finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. MSEK Förfallostruktur på New Waves Groups upplåning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Förfallostruktur på New Wave Groups övriga finansiella skulder 2018 2019 2018 2017 - 118,2 350,8 1 619,5 98,1 59,5 95,3 57,9 1 682,3 56,3 60,6 54,4 16,5 14,8 2018 2017 - 876,1 1 231,8 - Nedanstående tabell visar löptiden för koncernens utestående valutaterminskontrakt och orealiserade belopp per balans- dagen, fördelat per valuta. Samtliga kontrakt förfaller inom tolv månader från balansdagen. 2018-12-31 Valuta EUR USD CAD Säkrad volym resultat, MSEK Orealiserat, MSEK Antal säkrade månader 0,8 47,8 1,3 0,0 0,4 0,1 0,5 < 6 < 6 < 6 2017-12-31 Valuta EUR EUR USD USD Säkrad volym resultat, MSEK Orealiserat, MSEK Antal säkrade månader 2,1 0,3 37,9 21,8 -0,4 0,0 1,5 1,1 2,2 < 6 6 - 12 < 6 6 - 12