New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 95

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN finansiering i respektive bolags funktionella valuta reduceras exponeringen ytterligare. Koncernens faktiska valutaexponering per balansdagen uppgick till 26,3 (13,9) MSEK. Motsvarande genomsnittlig exponering för året uppgick till 31,6 (26,7) MSEK och nedan- stående tabell visar på känsligheten för en rimlig förändring i de valutor där koncernen har störst exponering. Påverkan på koncernens resultat före skatt avser effekten från förändringar i det verkliga 2018 Valuta USD värdet på finansiella tillgångar och skulder men exklusive valutaterminer där säkringsredovisning tillämpas. Påverkan på koncernens eget kapital före skatt avser endast effekten från förändringar i det verkliga värdet på terminer där säkringsredovisning tillämpas. Förändring Påverkan på resultat före skatt (MSEK) Påverkan på eget kapital före skatt (MSEK) +5% -5% 0,4 -0,4 2,4 -2,4 EUR +5% -5% 0,9 -0,9 0 0 DKK +5% -5% 0,4 -0,4 - - CHF +5% -5% -0,4 0,4 - - Förändring Påverkan på resultat före skatt (MSEK) Påverkan på eget kapital före skatt (MSEK) +5% -5% 0,5 -0,5 3,0 -3,0 EUR +5% -5% 0,7 -0,7 0,1 -0,1 DKK +5% -5% 0,4 -0,4 - - CHF +5% -5% -0,6 0,6 - - 2017 Valuta USD En känslighetsanalys avseende övriga valutor har ingen materiell effekt på resultat före skatt för enskild valuta. Den aggregerade effekten av övriga valutor, förutsatt en 5 % starkare SEK-kurs per valuta, skulle påverka resultat före skatt med +0,3 (+0,3) MSEK. ÅRSREDOVISNING // 095