New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 94

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Finansiell riskhantering New Wave Group utsätts löpande för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är ränterisker, valutarisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera riskernas resultateffekt har koncernen en finanspolicy där dessa risker definieras samt fast- ställer hur koncernen ska arbeta med att begränsa de finansiella riskernas effekt på redovisat resultat. Målsättningen är att den centrala finansfunktionen ska utnyttja koncernens stordrifts- fördelar samt bistå dotterbolagen med professionell service för att minimera riskerna. Ränterisk Det är New Wave Groups uppfattning att en kort ränte- bindning leder till lägre lånekostnad över tid samtidigt som korta räntor följer konjunkturen och därmed motverkar sväng- ningar i koncernens resultat. Nettoskulden fördelade sig vid årsskiftet på olika valutor i enlighet med nedanstående tabell. En ränteökning över året med en procentenhet påverkar resul- tatet negativ med 10,7 (9,2) MSEK beräknat på den redovisade nettoskulden 31 december 2018. Nettoskuldens fördelning framgår av not 20. MSEK Valutafördelning SEK EUR GBP USD CHF DKK NOK CAD CNY ÖVR Totalt 2018 Nettoskuld 2017 Nettoskuld -1 349,4 -309,1 -18,3 -197,7 79,8 19,4 -120,3 -26,0 19,2 71,3 -1 831,0 -507,2 -215,2 -16,6 -831,2 8,8 50,9 -113,1 -53,9 23,6 16,6 -1 637,3 Valutarisk En betydande del av New Wave Groups försäljning sker i utländsk valuta (76 %). Koncernen är utsatt för valutakursförändringar i framtida betalningsflöden hänförliga till kommersiella åtag- anden samt lån och placeringar i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering. Koncernens finansiella rapporter påverkas också av omräkningseffekter vid omräkning av utländska dotterföretags resultat och nettotillgångar till SEK, så kallad omräkningsexponering. 094 // ÅRSREDOVISNING Transaktionsexponering och säkringsredovisning Transaktionsexponering uppstår främst vid koncerninterna transaktioner mellan koncernens inköpsföretag och försälj- ningsföretag belägna i andra länder vilka i sin tur säljer produkterna till sina kunder på den lokala marknaden vanligtvis i lokal valuta. I några länder kan det förekomma transaktions- exponering på grund av att försäljning till externa kunder sker i annan valuta än den lokala. Koncernens viktigaste inköpsvaluta är USD. Förändringar i kursen mellan USD, EUR och SEK utgör de enskilt största transaktionsexponeringarna inom koncernen. Valutahanteringen av inköpen skiljer sig mellan koncernens båda försäljningskanaler. Inom försäljningskanalen profil, är New Wave Group lagerhållare och order från återförsäl- jaren läggs inte förrän de har erhållit en order från slutkunden. Någon större orderstock för framtida leveranser finns alltså inte utan leveranser sker omgående. Någon valutasäkring sker ej i denna försäljningskanal då prisjusteringar mot kund görs kontinuerligt vid förändringar i inköpspriset. I försälj- ningskanalen detaljhandel, sker merparten av försäljningen genom förhandsorders och prissättning mot kund är vid denna tidpunkt fastställd. En förhandsorder innebär exempelvis att kunderna lägger order på våren för leverans på hösten. I syfte att begränsa valutrisken i dessa förhandsorder anskaffas derivat för att säkerställa att inleveransvärdet till lager över- ensstämmer med prissättning mot kund. I dessa fall tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IFRS 9, vilket innebär att värdeförändringar på derivat som utgör del av en effektiv kassa- flödessäkring redovisas i övrigt totalresultat. I segmentet Företag sker 97 (97) % av försäljningen i försälj- ningskanalen profil och justering för förändrade inköpspriser görs kontinuerligt. Inom Sport & Fritid sker 73 (75) % av försälj- ningen i försäljningskanalen detaljhandel, vilket innebär att majoriteten av segmentets inköp valutasäkras. Avseende Gåvor & Heminredning uppgår 85 (87) % av försäljningen inom detaljhandel och merparten av produktionen sker i Sverige. I de fall inköp sker från annat land, säkras 50 till 80 % av de valuta- exponerade inköpen. Koncernens huvudsakliga kommersiella valutaflöden hänför sig främst till import från Asien till Europa samt interna flöden inom Europa. De valutakurser och betalningsvillkor som tillämpas för internhandeln mellan koncernbolagen fastställs centralt. Som nämnts ovan uppstår transaktionsexponeringen främst vid koncerninterna transaktioner varförvalutaexpone- ringen och därigenom risken kan minskas väsentligt genom att de interna transaktionerna nettas mot varandra. Genom nettning kan därför koncernens huvudsakliga transaktionsex- ponering reduceras och tillsammans med valutasäkringar och