New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 93

NWG // FINANSIELL INFORMATION // 2018 MSEK Finansiella tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Derivat* Likvida medel Totala tillgångar Finansiella skulder Räntebärande skulder Derivat* Leverantörsskulder Upplupna kostnader Övriga skulder Totala skulder 2017 MSEK Finansiella tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Upplupna intäkter Derivat* Likvida medel Totala tillgångar Finansiella skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Övriga skulder Totala skulder KONCERN Tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde - - - - - Totalt Verkligt värde 1 084,1 1 084,1 1 084,1 88,9 - 312,2 1 485,2 88,9 - 312,2 1 485,2 88,9 - 312,2 1 485,2 Skulder värderade till verkligt värde via årets resultat Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Totalt Verkligt värde - 0,1 - - 1,1 1,2 2 143,2 - 751,5 313,2 166,0 3 373,9 2 143,2 0,1 751,5 313,2 167,1 3 375,1 2 143,2 0,1 751,5 313,2 167,1 3 375,1 Tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde Totalt Verkligt värde - 0,3 - 2,2 - 2,5 982,8 62,0 7,6 - 202,4 1 254,8 982,8 62,3 7,6 2,2 202,4 1 257,3 982,8 62,3 7,6 2,2 202,4 1 257,3 Skulder värderade till verkligt värde via årets resultat Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Totalt Verkligt värde - 1 839,7 1 839,7 1 839,7 - 535,9 535,9 535,9 - 1,3 1,3 234,5 105,0 2 715,1 234,5 106,3 2 716,4 234,5 106,3 2 716,4 *Derivat ingår i posten Övriga fordringar respektive Övriga skulder i Rapport över finansiell ställning ÅRSREDOVISNING // 093