New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 92

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Inom koncernen finns skattemässiga underskott inom en rad bolag i olika skattegrupper. I varje enskilt fall görs en bedömning om det, med rimlig säkerhet, framstår som sannolikt att under- skotten kommer att kunna utnyttjas. Dessa bedömningar beaktar ledningens framtidsprognoser, relevanta bolags histo- riska och nuvarande resultatnivåer samt förfallodatum för respektive underskottsavdrag. Baserat på genomförda bedöm- ningar delas underskottsavdragen in i tre grupper där grupp A representerar fullt aktiverade underskott, grupp B represen- terar delvis aktiverade underskott och grupp C representerar underskott där ingen del har aktiverats. Indelningen framgår av tabellerna nedan. 2018 MSEK Grupp A B C Summa Totala underskott 155,0 80,2 138,6 373,8 2017 MSEK Grupp A B C Summa Totala underskott 20,9 82,3 239,6 342,8 varav Underskott aktiverad utan aktiverad skatt skatt 32,8 6,7 0,0 39,4 varav ej aktiverad skatt 26,2 55,0 138,6 219,9 7,1 14,1 34,6 55,9 varav Underskott aktiverad utan aktiverad skatt skatt varav ej aktiverad skatt 5,7 20,1 0,0 25,8 0,0 21,1 239,6 260,7 0,0 6,5 57,2 63,7 Not 16 - Varulager MSEK Råvarulager Varor under tillverkning Varor på väg Handelsvaror på lager Totalt 092 // ÅRSREDOVISNING 2018 40,3 14,0 222,6 2 954,0 3 230,9 2017 34,9 8,7 144,0 2 455,8 2 643,4 Varulagret utgörs av kläder, presentartiklar och accessoarer för vidareförsäljning samt råvaror. Varulager värderas med tillämpning av FIFU-metoden till det lägsta av anskaffnings- värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Avdrag sker för internvinster som uppkommer vid leveranser mellan i koncernen ingående bolag. Inom rörelsesegment Företag är risken låg för att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaff- ningsvärdet eftersom en stor del av sortimentet är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Inom rörelsesegmentet Sport & Fritid läggs order till fabrik efter att inköpsorder erhållits från kund,vilket avsevärt begränsar risken för att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaff- ningsvärdet. Resterande försäljning består främst av basvaror med begränsad moderisk. Inom rörelsesegmentet Gåvor & Heminredning består merparten av volymen av klassiska och storsäljande produkter som i många fall har en produktcykel på mer än 20 år, vilket begränsar risken att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet. Per den 31 december 2018 har koncernens varulager skrivits ned med 121,5 (106,0) MSEK. Nedskrivning relaterad till handelsvaror på lager uppgick till 4,0% (4,1) %. Den del av varulagret som redovisas till nettoför- säljningsvärde uppgår till 795,6 (713,5) MSEK. Not 17 - Finansiella instrument och finansiell riskhantering Räntebärande tillgångar och skulders respektive verkliga värden kan skilja sig från dess redovisade värden, bland annat till följd av förändringar i marknadsräntor. Dessa tillgångars verkliga värden har fastställts genom att framtida betal- ningsflöden diskonteras till aktuell ränta och valutakurs för likvärdiga instrument. För finansiella instrument som kund- fordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redo- visade värdet. Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen tillhör värderingsnivå två och tre enligt IFRS 13. Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsak- ligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid.