New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 91

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 15 - Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder i koncernen hänförs till: MSEK Underskottsavdrag Internvinster Reserver Avskrivningar och anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Personalkostnader Tilläggsköpeskilling Leasing Förutbetalda kostnader Varumärken Periodiseringsfonder och överavskrivningar Kassaflödessäkring Övriga temporära skillnader Uppskjutna skattefordringar och -skulder Underskottsavdrag Vid årets utgång hade koncernen totala skattemässiga under- skottsavdrag på 373,8 (342,8) MSEK. Uppskjuten skatt har aktiverats på 153,9 (82,1) MSEK av underskotten vilket har resulterat i en uppskjuten skattefordran om 39,4 (26,7) MSEK. Förfallotiden för samtliga underskottsavdrag framgår av tabellen till höger. Uppskjuten skatteskuld härrörande från periodiseringsfonder och överavskrivningar i Sverige förfaller enligt följande: MSEK 2021 2022 2023 Obegränsad livslängd Summa 2018 0,8 5,1 4,9 2,6 13,5 2017 0,8 5,1 0,0 2,9 8,8 2018 Tillgångar Skulder 2017 Tillgångar Skulder 39,4 27,2 - 3,5 26,8 8,1 1,2 2,1 1,5 - - - - 1,1 111,1 - 10,0 1,4 10,8 0,8 - - - - 1,6 105,9 13,6 0,1 0,4 144,6 26,7 22,0 0,6 3,5 24,8 9,3 1,3 1,7 1,6 - - - - - 91,5 - 10,2 1,4 5,5 - - - - - 2,4 100,7 8,8 0,5 0,4 129,9 Totala underskottsavdrag förfaller enligt följande: MSEK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2036 Obegränsad livslängd Summa 2018 2017 - 3,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 8,0 7,4 10,8 9,9 13,8 12,7 0,0 3,3 0,0 0,4 6,0 5,5 15,9 14,5 61,3 27,2 257,9 258,9 373,8 342,8 ÅRSREDOVISNING // 091