New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 90

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 13 - Andelar i intressebolag MSEK Dingle Industrilokaler AB Glasrikets skatter ekonomisk förening Kosta Köpmanshus AB Vist Fastighets AB* Jobman Workwear GmbH Övriga Summa Organisations- nummer Säte 556594-6570 769620-1701 556691-7042 556741-1672 758048 Munkedal Lessebo Lessebo Ulricehamn Freiberg Kapital- andel,% Rösträtts- andel,% Antal andelar 49 10 49 - 49 - 49 10 49 - 49 - 83 055 100 7 350 - 2 - 2018 Bokfört värde 2017 Bokfört värde 7,2 1,0 29,5 - 1,4 0,1 39,3 7,2 1,0 29,5 14,9 0,5 0,2 53,3 Baserat på IFRS 10 och 11 bedöms New Wave Group ej ha bestämmande inflytande över ovan presenterade bolag. * Vist Fastighets AB är från och med 1 december 2018 ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB Bolagets eget kapital uppgick till MSEK Dingle Industrilokaler AB Glasrikets skatter ekonomisk förening Kosta Köpmanshus AB Vist Fastighets AB* Jobman Workwear GmbH 2018 14,8 12,6 64,1 - 1,2 2017 14,8 12,6 64,1 20,6 1,2 Koncernens andel av årets totalresultat 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 Not 14 - Övriga långfristiga fordringar MSEK Lån med säkerhet Depositioner Övriga långfristiga fordringar Totalt 090 // ÅRSREDOVISNING 2018 0,8 7,9 4,8 13,5 2017 0,8 5,8 3,7 10,2 2017 0,0 0,0 0,0 0,1 -1,8 Koncernens andel av redovisade eventualförpliktelser 2018 2017 Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga