New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 89

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 12 - Skattekostnad MSEK 2018 2017 Aktuell skatt Skatt hänförlig till tidigare år Total aktuell skattekostnad -94,9 -2,2 -97,1 -71,4 -0,4 -71,8 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag Totalt redovisad skatt på årets resultat 15,3 -81,8 8,6 -63,2 Koncernens skattekostnad för året uppgick till 81,8 (63,2) MSEK eller 18,5 (15,2) % av resultat före skatt. Avstämning av verklig skatt Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt: MSEK 2018 % 2017 % Resultat före skatt Skattekostnad baserad på respektive lands skattesats 441,8 -89,3 -20,2 417,3 -81,0 -19,4 Skatteeffekter av: Ej skattepliktiga intäkter Ej avdragsgilla kostnader Ändringar avseende tidigare år Regionala eller annan skillnad i skattesatser Ändrad skattesats i USA* Upplöst tidigare aktiverad förlust Nyttjat förlustavdrag från tidigare år som ej tidigare aktiverats Ej aktiverad förlust Temporära skillnader Övrigt Total redovisad skatt på årets resultat 0,9 -2,5 -2,2 -0,1 0,0 -9,0 10,6 -11,8 18,6 3,0 -81,8 0,2 -0,6 -0,5 0,0 0,0 -2,0 2,4 -2,7 4,2 0,7 -18,5 4,4 -5,7 -0,4 -2,3 9,3 -5,8 15,6 -1,9 4,8 -0,2 -63,2 1,1 -1,4 -0,1 -0,6 2,2 -1,4 3,7 -0,5 1,1 0,0 -15,2 *Den sänkta bolagsskatten i USA minskade den uppskjutna skattefordran avseende temporära skillnader med 13,6 MSEK och den uppskjutna skatteskulden avseende koncernmässiga övervärden med 22,9 MSEK 2017. ÅRSREDOVISNING // 089