New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 86

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 9 - Materiella anläggningtillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer MSEK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar via rörelseförvärv Nyanskaffningar Försäljning/utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerat anskaffningsvärden 2018 2017 2018 2017 367,4 80,0 21,1 0,0 16,4 484,9 354,8 0,0 18,7 0,0 -6,1 367,4 498,4 0,0 126,0 -15,2 30,4 639,6 459,9 0,0 68,2 -16,2 -13,5 498,4 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Avskrivningar som andel i produktionskostnader/handelsvaror Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar -110,1 0,0 -0,6 -10,4 -6,3 -127,3 -102,1 0,0 -1,0 -8,6 1,6 -110,1 -314,5 11,3 -12,9 -44,5 -23,4 -384,1 -287,7 11,9 -10,5 -39,9 11,7 -314,5 Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Försäljning/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar -20,2 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -20,2 -5,5 0,0 -5,5 -5,5 0,0 -5,5 Utgående bokfört värde 337,4 237,1 250,0 178,4 Leasingavgifter avseende operationell leasing Koncernen har operationella leasingavtal primärt avseende hyra av lokaler och bilar. Framtida minimiåtaganden beträffande dessa avtal framgår av följande sammanställning: MSEK 2018 MSEK 2017 2019 158,3 2018 136,2 2020 139,3 2019 118,7 2021 119,2 2020 98,8 2022 92,0 2021 82,7 2023 inkl. avgifter t.o.m kontraktstidens slut 255,7 2022 inkl. avgifter t.o.m kontraktstidens slut 214,5 Årets leasingkostnader uppgick till 177,1 Årets leasingkostnader uppgick till 147,2 086 // ÅRSREDOVISNING