New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 85

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Värdering Koncernens immateriella anlägg- ningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod utgörs av dels goodwill och dels varumärken vars nyttjande- period bedöms vara obestämbar med anledning av att det är fråga om väl- etablerade strategiska varumärken på respektive marknader och som koncernen har för avsikt att behålla och vidareut- veckla. De varumärken med större värde som är upptagna till sina anskaffnings- värden är välkända varumärken såsom Orrefors och Kosta Boda inom Gåvor & Heminredning samt främst Cutter & Buck inom Sport & Fritid. Värdet på koncernens goodwill och varumärken baseras på lokal valuta och kan ge upphov till valutaomräk- ningseffekter i koncernredovisningen. Värdet har fördelats mellan de kassa- genererande enheter de anses tillhöra, vilka även utgör koncernens segment som framgår av tabellerna ovan. Värdet på dessa immateriella tillgångar testas årligen för att säkerställa att åter- vinningsvärdet inte understiger bokfört värde, men kan testas oftare om indika- tioner finns på att värdet har minskat. För att bedöma huruvida indikationer på nedskrivningsbehov föreligger behöver återvinningsvärdet fastställas vilket sker genom en beräkning av respektive kassagenererande enhets nyttjan- devärde. Nyttjandevärdet bygger på fastställda kassaflödesprognoser för de kommande fem åren och en långsiktig tillväxttakt, så kallad terminaltillväxt. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet omfattar tillväxttakt, rörelsemarginal samt diskonteringsränta (WACC). Vid beräkning av diskonteringsräntan görs bedömning av finansiella faktorer som ränteläge, lånekostnader, marknadsrisk, betavärden och skattesatser. Då de kassagenererande enheterna har olika karaktärer, bedöms varje enhet efter sina marknadsförutsättningar. Den beräknade kapitalkostnaden (WACC) bedöms vara representativ för samtliga kassagenererande enheter. De kassaflödesprognoser som gjorts i prövningen baseras på av styrelsen fastställda femårsprognoser (2019-2023) och därefter en terminal- tillväxt på 3 (3) %. Vid nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden används en genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC) på 10,2 (10,3) % före skatt. 2018 års prövning visade att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. Ej heller förelåg något nedskrivningsbehov för jämförelseåret. Känslighetsanalyser har gjorts för samtliga kassa- genererande enheter. Företag Försäljningen sker främst i regionerna Sverige, Norden (exklusive Sverige), Europa och Asien. Antagande som gjorts är att tillväxten skall ske på befintliga marknader genom ökning av marknads- andelar samt genom etablering på nya marknader. Rörelsemarginal samt varu- lagrets omsättningshastighet förväntas vara på nuvarande nivå. Merparten av försäljningen sker i försäljningskanalen profil (97 %) vilket innebär att ett välba- lanserat varulager är en viktig komponent för att uppnå en god servicenivå. En känslighetsanalys visar att värdet kan upprätthållas även om tillväxttakten minskar med 3 (4) procentenheter, att rörelsemarginalen minskar med 1 (2) procentenhet eller att WACC ökar med 2 (3) procentenheter. Sport & Fritid Segmentets försäljning sker främst i försäljningskanalen detaljhandeln samt på de amerikanska och svenska marknaderna. Prognoserna inkluderar en tillväxt på befintliga marknader genom ökning av marknadsande- larna. Försäljningstillväxten förväntas ge en förbättrad rörelsemarginal. Omsättningshastigheten i varulager förväntas öka något under prognospe- rioden (2019-2023). En känslighetsanalys visar att värdet kan upprätthållas även om tillväxt- takten minskar med 1 (4) procentenhet, att rörelsemarginalen minskar med 1 (2) procentenhet eller att WACC ökar med 1 (2) procentenhet. Gåvor & Heminredning Merparten av försäljningen sker på den svenska marknaden och i försäljnings- kanalen detaljhandeln. Antaganden som gjorts är att försäljningen förväntas öka på befintliga marknader samt att rörelse- marginalen skall fortsätta att förbättras. Kapitalbindningen i varulager förväntas öka i takt med försäljningsutvecklingen. En känslighetsanalys visar att värdet kan upprätthållas även om tillväxt- takten minskar med 1 (2) procentenhet, att rörelsemarginalen minskar med 1 (1) procentenhet eller att WACC ökar med 1 (1) procentenhet. ÅRSREDOVISNING // 085