New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 84

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar Goodwill MSEK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljning/utrangeringar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Goodwill fördelad på rörelsesegment MSEK Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt 084 // ÅRSREDOVISNING Varumärken Datorprogram Övriga immateriella anläggningstillgångar 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 904,5 952,1 511,6 546,9 151,7 124,2 56,7 60,8 0,0 0,0 0,7 0,0 14,2 29,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1 -47,6 29,6 -35,3 6,8 -1,3 6,3 -4,1 954,5 904,5 542,0 511,6 172,7 151,7 63,5 56,7 -52,7 -52,3 -22,7 -23,8 -110,9 -98,4 -25,7 -21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 -12,3 -4,6 -0,7 -0,4 -1,1 1,1 -4,4 -0,8 -3,7 -0,1 -53,4 -52,7 -23,8 -22,7 -133,7 -110,9 -34,0 -25,7 -17,0 -17,0 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 -17,0 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 884,2 834,7 516,6 487,4 39,0 40,8 29,5 31,0 2018 2017 261,8 254,7 569,3 526,1 53,1 53,9 884,2 834,7 Varumärken fördelade på rörelsesegment MSEK Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt 2018 2017 15,8 14,8 390,9 362,5 110,0 110,0 516,7 487,4