New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 82

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Anställningsvillkor för VD Beslutsprocess Ersättning till VD utgörs av fast lön från New Wave Group AB. Inget styrelsearvode eller andra ersättningar såsom bonus utgår till VD. Som pensionsförsäkring åt VD föreligger marknads- mässig avgiftsbestämd plan. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och inget avgångsvederlag utgår. Det finns ingen särskilt utsedd ersättnings- kommitté för hantering av löneläge, pensions- förmåner, incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för VD och koncernens övriga ledande befattningshavare, utan dessa frågeställ- ningar behandlas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavares lön sätts av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Anställningsvillkor för andra ledande befattningshavare Med andra ledande befattningshavare avses de åtta som tillsammans med VD utgör koncernled- ningen. För koncernledningens sammansättning se sidan 54. Ersättning till andra ledande befatt- ningshavare utgörs huvudsakligen av fast lön. Ett mindre antal av de ledande befattningshavarna har även rätt till bonus, huvudsakligen beräknat på resultattillväxt i de bolag i vilka de är verksamma. Inget styrelsearvode utgår i det fall ledande befatt- ningshavare utgör del av koncernbolags styrelser. För övriga ledande befattningshavare föreligger marknadsmässiga avgiftsbestämda pensionsavtal. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan tre till sex månader och inga avgångsvederlag utgår. Styrelsearvode Externa ledamöter i moderbolaget Varav till styrelsens ordförande 2018 2017 1,0 0,3 1,1 0,3 Ersättningskommitté för moderbolagets styrelse har inte utsetts. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Löner och andra ersättningar fördelat per styrelseledamöter och till andra ledande befattningshavare MSEK Torsten Jansson, VD Olof Persson, styrelsens ordförande Christina Bellander, styrelseledamot Elisabeth Dahlin, avgående styrelseledamot 2018 Mats Årjes, styrelseledamot M Johan Widerberg, styrelseledamot Andra ledande befattningshavare* Totalt *Personerna framgår av redovisning sidan 54. Teckningsoptioner Koncernen har inga utestående teckningsoptioner. 082 // ÅRSREDOVISNING 2018 Löner, andra ersättningar och arvoden Varav Pensions- bonus kostnader 2017 Löner, andra ersättningar och arvoden Varav Pensions- bonus kostnader 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 14,2 1,4 2,5 13,8 1,1 2,1 16,1 1,4 2,9 15,8 1,1 2,5