New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 81

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 6 - Löner, andra ersättningar och sociala avgifter MSEK Moderbolaget Dotterbolag i Sverige Dotterbolag utomlands Koncernen totalt Varav inköps- och produktionspersonal 2018 Löner och andra ersättningar Sociala avgifter Varav pensions- kostnader 2017 Löner och andra ersättningar Sociala avgifter Varav pensions- kostnader 22,0 268,9 702,8 993,7 11,8 113,3 145,5 270,6 3,9 17,6 21,2 42,7 17,8 250,8 624,7 893,3 9,1 106,0 121,7 236,8 2,8 16,7 17,1 36,5 191,0 56,3 3,8 163,0 38,6 3,2 Av moderbolagets pensionskostnader avser 0,4 (0,4) MSEK koncernens styrelse och VD. Av koncernens pensionskostnader avser 4,4 (4,3) MSEK koncernens styrelse och VD:ar. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter och VD samt övriga anställda MSEK Moderbolaget Dotterbolag i Sverige Dotterbolag utomlands Belgien Danmark Finland Frankrike Italien Kanada Kina Nederländerna Norge Polen Schweiz Spanien Tyskland USA Wales Österrike Totalt dotterbolag utomlands Koncernen totalt 2018 Styrelse och VD Varav bonus* Övriga anställda 2017 Styrelse och VD Varav bonus* Övriga anställda 1,9 0,0 20,1 2,0 0,0 15,8 11,5 0,2 258,0 9,8 0,1 241,0 1,0 0,0 21,6 1,0 0,0 20,6 1,5 0,0 40,6 1,6 0,1 36,9 2,1 0,0 20,3 1,9 0,1 18,2 1,3 0,2 7,3 1,0 0,0 3,0 6,8 3,8 17,6 5,5 2,7 17,4 4,0 0,2 25,1 3,5 0,0 21,4 1,5 0,0 33,6 1,1 0,0 30,2 5,8 0,2 85,8 7,0 0,1 74,1 1,4 0,0 45,8 1,2 0,0 40,7 0,7 0,0 3,3 0,7 0,0 2,6 3,5 0,1 22,6 2,3 0,0 21,6 1,5 0,0 5,9 1,3 0,0 5,3 1,2 0,0 25,2 2,5 2,0 19,5 12,0 0,5 286,8 10,9 0,1 257,3 0,4 0,0 6,5 0,5 0,0 5,7 1,0 45,6 59,0 0,0 5,0 5,2 8,3 656,3 934,4 0,0 42,1 53,9 0,0 5,2 5,3 8,2 582,5 839,3 * Bonus är resultatbaserad och avräknas årligen utan framtida åtaganden. ÅRSREDOVISNING // 081