New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 79

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MSEK Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt KONCERN Nettoomsättning profil Nettoomsättning detaljhandel Nettoomsättning totalt 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2 981,4 2 575,6 87,7 73,1 3 069,0 2 648,7 690,7 587,1 1 883,0 1 724,4 2 573,7 2 311,5 85,6 84,1 562,1 553,0 647,8 637,1 3 757,7 3 246,8 2 532,8 2 350,5 6 290,6 5 597,3 Av- och nedskrivningar MSEK Nettoinvesteringar 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt -101,0 -43,8 -40,4 -32,6 2 274,8 1 902,3 -33,9 -42,4 -32,6 -28,0 860,2 589,5 -28,2 -24,4 -4,9 -4,8 492,2 432,1 -163,2 -110,6 -77,9 -65,3 3 627,2 2 923,9 Geografiska områden MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt Anläggnings- tillgångar* Nettoomsättning Skulder Uppskjutna skattefordringar 2018 2017 2018 2017 2018 1 579,7 1 423,7 988,2 916,0 53,8 2017 39,4 1 529,9 1 463,8 593,0 496,2 16,8 14,3 986,4 891,1 230,7 208,5 12,9 23,2 807,1 727,7 63,1 34,2 4,8 4,1 716,5 630,8 140,0 94,4 17,1 4,9 670,9 460,2 41,9 60,1 5,7 5,6 6 290,6 5 597,3 2 056,8 1 809,4 111,1 91,5 Från och med 2018 presenteras koncernens nettoomsättning i enlighet med varumärkesrapporteringen. Föregående års siffror har justerats för att möjliggöra jämförelse. Anläggningtillgångar och uppskjutna skattefordringar är baserade på var koncernens tillgångar är lokaliserade. *Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar Not 4 - Övriga rörelseintäkter MSEK 2018 2017 Valutakursvinster Realisationsvinster Vinst från förvärv* Övriga intäkter Totalt 47,8 1,0 8,4 17,6 74,8 31,1 1,2 0,0 18,9 51,2 *Avser vinst vid förvärv av resterande andelar i tidigare intressebolaget Vist Fastighets AB. ÅRSREDOVISNING // 079