New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 78

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Uppskjutna skatter Uppskjutna skatter redovisas för temporära skill- nader som uppstår mellan det beskattningsbara värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder liksom för outnyttjade underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart då det är sannolikt att de kan utnyttjas mot framtida vinster. I händelse att faktiskt utfall skiljer sig från gjorda upp­skattningar eller om ledningen justerar dessa uppskattningar i framtiden kan värdet av uppskjutna skattefordringar komma att ändras, se not 15 för detaljerad information. Reserv för förväntade kreditförluster på kundfordringar Kundfordringar värderas initialt till verkligt värde och därefter till det värde som de förväntas realiseras till. New Wave Group tillämpar den förenklade modellen för förväntade kreditförluster för kundfordringar under vilken totala förväntade kreditförluster för fordrans återstående löptid redovisas. Vid bedömning av framtida förväntade kreditförluster tas hänsyn till historisk samt fram- åtblickande information. Förändring av reserv för förväntade kreditförluster på kundfordringar redo- visas i resultaträkningen under externa kostnader. Se not 17 för detaljerad information. MSEK Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt Nettoomsättning New Wave Group AB:s rörelsesegment utgörs av Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Respektive varumärke allokeras till det rörelsesegment som det främst anses tillhöra. Koncernen följer upp respektive rörelsesegment via intäkter samt EBITDA. Rörelsesegmenten tar sin utgångspunkt i koncernens operativa styrning och denna baseras uteslutande på IFRS vilket innebär att några andra justeringar i relation till koncernredovisningen inte behöver göras. Centrala kostnader har fördelats till respektive segment baserat på utnyttjande. Koncernen har ett stort antal kunder varav ingen överstiger 10 % av koncernens omsättning. EBITDA 2018 2017 2018 3 069,0 2 648,7 2 573,7 2 311,5 Tillgångar 2017 2018 2017 353,1 289,7 3 564,8 3 074,0 218,2 230,3 2 757,3 2 272,0 Anläggnings- tillgångar* 2018 Uppskjutna skattefordringar 2017 2018 2017 682,9 585,0 38,4 35,2 1 087,5 1 020,0 50,1 44,4 647,8 637,1 -10,6 14,4 739,3 607,1 286,4 204,4 22,5 11,9 6 290,6 5 597,3 560,7 534,4 7 061,4 5 953,1 2 056,8 1 809,5 111,1 91,5 560,7 534,4 -77,9 -65,3 Total EBITDA Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt * Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar 078 // ÅRSREDOVISNING Not 3 - Rapportering av rörelsesegment -40,9 -51,9 441,8 417,2