New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 77

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 2 - Viktiga källor till osäkerhet i betydelsefulla uppskattningar, antaganden och bedömningar För att upprätta finansiella rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskatt­ningar och bedömningar göras som påverkar innehållet i de finansiella rappor­terna, det vill säga det redovisade värdet av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där uppskatt- ningar och bedömningar är av stor betydelse för koncernen och som kan komma att påverka resultat- och balansräkning om de ändras beskrivs nedan. Koncernen har utvärderat de gjorda uppskatt- ningarna som, om de förändras, kan få en påtaglig effekt på tillgångarnas verkliga värde och därmed skulle innebära att en nedskrivning måste redo- visas. Uppskattningarna rör bland annat förväntade försäljningspriser för produkterna samt diskon- teringsränta. Antaganden avseende utförda nedskrivningstester, inklusive känslighetsanalys, beskrivs närmare i not 8. Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar Varulagervärdering Immateriella tillgångar, förutom de som har en obestämbar nyttjandeperiod, skrivs av över den period då de kommer att generera intäkter, det vill säga deras nyttjandeperiod. Om det finns en indikation på att en tillgång har minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde vilket utgörs av det högre av tillgångens verkliga värde reducerat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. En nedskrivning redovisas när tillgångens återvinningsvärde är lägre än dess redo- visade värde. Återvinningsvärdet fastställs utifrån ledningens upp­skattning av till exempel framtida kassaflöde. De antaganden som gjorts avseende prövningen av nedskrivning, inklusive tillhörande känslighetsanalys, förklaras närmare i not 8 och påverkar i samtliga fall det beräknade nuvärdet. Goodwill, varumärken och övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ska testas för nedskrivning åtminstone årligen eller när det föreligger indikationer på att värdet har sjunkit. För att testa dessa tillgångar måste de fördelas till rörelsesegment och deras respektive nyttjande- värden beräknas. Nödvändiga beräkningar kräver att ledningen gör en uppskattning av det förväntade framtida kassaflödet hänförligt till definierade rörelsesegment, samt att en diskonteringsränta fast- ställs för att nuvärdesberäkna kassaflödet, se not 8. Värdet är beroende av ledningens bedöm- ningar avseende beräkningen av lagrets nettoförsäljningsvärde. Dessa bedömningar kan föranleda nedskrivningar av lagervärdet. Varulagret utgörs av kläder, presentartiklar och accessoarer för vidare­för­säljning och värderas med tillämpning av FIFU-metoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Avdrag sker för internvinster som uppkommer vid leveranser mellan i koncernen ingående bolag. Inom rörelsesegment Företag är risken för att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet låg eftersom en stor del av sorti- mentet är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Inom rörelsesegment Sport & Fritid sker 27 % av försäljningen inom säljkanalen profil. Detta sortiment består främst av basvaror med begränsad moderisk. Vid försäljningen inom säljkanalen detaljhandel läggs order till fabrik efter att inköps- order erhållits från kund, vilket avsevärt begränsar risken för att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet. Inom rörelsesegment Gåvor & Heminredning består merparten av voly­ men av klassiska och storsäljande produkter som i många fall har en produktcykel på mer än 20 år, vilket begränsar risken att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet. ÅRSREDOVISNING // 077