New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 76

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Inkomstskatt Aktuell inkomstskatt Aktuella skattefordringar och skatteskulder för nuvarande period och tidigare perioder fastställs till det belopp som förväntas återfås från eller betalas till skattemyndigheten i respektive land. De skatte- satser och skattelagar som tillämpas för att beräkna beloppet är de som är antagna eller aviserade på balansdagen. Aktuell skatt hänförlig till poster som redovisas i eget kapital och i övrigt totalresultat redovisas i eget kapital och i övrigt totalresultat. Uppskjuten inkomstskatt Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skill- nader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjutna skat- teskulder redovisas för be­skatt­ningsbara temporära differenser. Undantaget är temporära skillnader i koncernmässig goodwill eller när en tillgång eller skuld redovisas som en del i en transaktion som inte är ett rörelseförvärv och som, vid transaktionstill- fället, varken påverkar den redovisade vinsten eller beskattningsbar vinst eller förlust (det vill säga initial recognition exemption). Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära differenser, däribland underskottsavdrag i den mån det är sannolikt att en beskattningsbar vinst kommer att vara tillgänglig att användas. Värderingen av uppskjutna skatteford- ringar ska bedömas på varje balansdag och justeras i den mån det inte längre är troligt att tillräckligt med vinst kommer att genereras så att hela eller en del av den uppskjutna skattefordran kan utnyttjas. 076 // ÅRSREDOVISNING Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fast- ställs till de skattesatser som gäller för den period då tillgången realiseras eller skulden betalas utifrån skattesatser (och lagstiftning) som är antagna eller aviserade på balansdagen. Uppskjutnaskattefordringar och skatteskulder kvittas om det föreligger en legal rätt att kvitta dem med varandra och den uppskjutna skatten är hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet. Pensioner Inom New Wave Group finns både förmånsbe- stämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner förvaltade av Alecta. Detta är en plan vilken om­- fattar flera arbetsgivare och då Alecta ej har till- räcklig information som underlag för värdering redovisar bolaget pensionsåtagandet hos Alecta såsom en avgiftsbestämd plan. Koncernens bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resul- taträkningen under den period som de är hänförliga till. Upplysningar om pensionsplaner lämnas i not 6. Rapportering av rörelsesegment Rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning utgör koncernens segment. Uppdelningen innebär att varje varumärke grupperas in i de olika rörelsesegmenten. Se not 3.