New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 75

NWG // FINANSIELL INFORMATION // för transaktionskostnader. I efter- följande perioder värderas dessa skulder till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Räntebärande skulder utgörs av skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas till nominellt belopp utan diskontering. Riskbeskrivning återfinns i not 17. Ränteintäkter avseende finansiella fordringar redovisas som en finansiell intäkt. Räntekostnader på finansiella skulder redovisas som en finansiell kostnad. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via årets resultat Finansiella instrument värderade till verkligt värde via årets resultat består av derivat och tilläggsköpeskilling och värderas till sina respektive verkliga värden. I de fall det inte finns tillgänglig information eller uppgifter för att värdera finansiella instrument till verkligt värde används vedertagna värderingsme- toder som mer eller mindre kan vara beroende av observerbar marknadsin- formation. New Wave Group innehar finansiella instrument vars värdering är baserad på antingen observerbar mark- nadsinformation eller icke observerbar indata. Koncernens ledning gör sedan en separat beräkning som är baserad på denna information. För finansiella till- gångar och skulder med en löptid kortare än ett år, med undantag för derivat, antas det nominella värdet utgöra det verkliga värdet. Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräk- ningen tillhör värderingsnivå två eller tre enligt IFRS 13. KONCERN New Wave Group använder derivat, främst valutaterminer, för att hantera finansiella risker. När derivatkon- trakt ingås klassificerar koncernen dem som antingen verkligt värdesäkringar eller kassaflödessäkringar. Derivaten värderas till verkligt värde via årets resultat så länge inte säkringsredo- visning tillämpas eftersom redovisning i de fallen sker i övrigt totalresultat. Om derivaten har ett positivt värde redovisas de som tillgång i balansräkningen och om de har ett negativt värde redovisas de som skuld i balansräkningen. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat Finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av säkringsinstrument som utgör del i en effektiv kassaflödessäkring. Värdeförändringar på sådana instrument redovisas i övrigt total- resultat. När en säkrad transaktion avser inköp av varulager omklassifi- ceras reserven som hänförs till säkring av kassaflöde till anskaffningsvärdet för tillgången. Övriga kassaflödessäk- ringar omklassificeras till resultatet i den eller de perioder som de säkrade flödena påverkar resultatet. Om en planerad transaktion eller ett ingånget åtagande inte längre väntas inträffa överförs den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i övrigt totalre- sultat, från den period säkringen ingicks, dock omedelbart till resultaträkningen. Upplysningar om enskilda säkringar lämnas i not 17. Redovisningsprinciper för jämförelseåret Jämförelseåret redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper, vilka framgår av not 1 i årsredovisningen för 2017. Leasing Finansiella leasingavtal, där koncernen i allt väsentligt övertar alla risker och förmåner knutna till ägarskapet av det leasade föremålet, redovisas i balans- räkningen till den leasade egendomens verkliga värde eller, om värdet är lägre, till nuvärdet av framtida minimilea- singbetalningar. Leasingbetalningar fördelas mellan finansieringskostnader och amortering av leasingskulden. Finansiellt leasade tillgångar skrivs av över den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och fördelar med ägande­ rätten klassificeras som opera- tionella leasingavtal. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen över leasingperioden. Varulager Varulager redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde, där anskaff- ningsvärdet beräknas med tillämpning av FIFU-metoden (”först in, först ut”). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj­ ningspriset minus uppskattade kostnader för försäljning. ÅRSREDOVISNING // 075