New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 74

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Nedskrivningar Om det finns interna eller externa indika- torer på att en tillgångs värde har sjunkit ska tillgången nedskrivningstestas. För tillgångar med obestämbar nyttjande- period, goodwill och varumärken, utförs ett sådant test minst årligen, vare sig det finns tecken på nedskrivningsbehov eller inte. En tillgång eller en grupp av tillgångar (kassagenererande enheter) ska skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av nytt- jandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i resultat- räkningen i den period då de uppkommer. Om en enskild tillgång inte kan testas separat med anledning av att det för den aktuella tillgången inte kan identi- fieras något verkligt värde reducerat med försäljningskostnader fördelas tillgången till en grupp av tillgångar, så kallad kassagenererande enhet, för vilken det är möjligt att identifiera ett separat framtida kassaflöde. I den mån en nedskrivnings bakomliggande faktorer ändras under kom­mande perioder kommer nedskriv- ningen att reverseras. Nedskrivningar på goodwill reverseras dock ej. Upplysningar rörande de specifika antaganden som behöver göras för att beräkna en tillgångs nyttjan­devärde framgår av not 8. Avsättningar En avsättning redovisas när koncernen har en förpliktelse, legal eller informell, till följd av historiska händelser och då det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde går att mäta tillför- litligt. I de fall då koncernen förväntar sig att en gjord avsättning ska ersät­tas 074 // ÅRSREDOVISNING av utomstående, exempelvis inom ramen för ett försäkringsavtal, redovisas en separat tillgång, men först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas. Om avsättningen ska regleras senare än om tolv månader ska den framtida betalningen nuvärdebe- räknas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonteringsränta som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn tagen till transaktionsspe- cifika risker. Finansiella instrument En finansiell tillgång redovisas när motpart skall prestera och en avtal- senligt rättighet till betalning föreligger, även om faktura ännu ej har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balans- räkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld redovisas när motpart har presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu ej mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Finansiella instrument klassificeras initialt som antingen: # # finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde, # # finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet, eller # # finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat New Wave Group innehar finansiella tillgångar och skulder inom samtliga tre kategorier. Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde Finansiella instrument värderas inled- ningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings- värde omfattar kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. Kundfordringar redovisas i balans- räkningen när faktura har skickats. Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nomi- nellt belopp utan diskontering. Likvida medel omfattar likvida bankmedel och tillgänglig kassa. Finansiella tillgångar värderas per varje balansdag. Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade kreditför- luster på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar förändringen i förväntade kreditförluster i resultaträk- ningen under externa kostnader. New Wave Group tillämpar den förenklade modellen för förväntade kreditförluster för kundfordringar under vilken totala förväntade kreditförluster för fordrans återstående löptid redovisas. Vid bedömning av framtida förväntade kreditförluster tas hänsyn till historisk samt framåtblickande information. Förändring av reserv för förväntade kreditförluster på kundfordringar redo- visas i resultaträkningen under externa kostnader. Årets förändring framgår av not 17. Finansiella skulder redovisas inled- ningsvis till verkligt värde, med avdrag