New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 73

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN den aktuella tillgången. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för att tas i bruk och redo- visas linjärt över tillgångens uppskattade nyttjande period. Koncernens produktutveckling omfattar i huvudsak design och framtagning av nya kollek- tioner samt utveckling av nya produktvarianter inom ramen för befintligt sortiment. Sådan utveckling uppfyller i regel inte kraven för att redovisas i balans- räkningen och kostnadsförs således i de flesta de fall löpande. Alla andra kostnader som uppstår under forskningsfasen såväl som utvecklingskostnader som inte uppfyller kriterierna för aktivering belastar resultatet när de uppstår. Immateriella tillgångar värderas till sina anskaffningsvärden och skrivs av över sina nytt­jan­ deperioder. En immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av planmässigt utan testas istället, minst årligen, för nedskrivning. New Wave Group redovisar goodwill och varumärken som båda klassificeras som immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Av nedanstående uppställning framgår vilka nyttjande­perioder som tillämpas inom New Wave Group. Datorprogram Övriga immateriella anläggningstillgångar* 15-33 % 5-10 % * Består primärt av kundrelationer Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till sina respektive anskaffningsvärden justerat för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över sina uppskattade nyttjande- perioder. När det avskrivningsbara underlaget för en enskild anlägg­nings­tillgång fastställs tas hänsyn till tillgångens eventuella restvärde. I den mån som tillgång­ar består av komponenter som väsentligen skiljer sig åt med avseende på nyttjande­period skrivs de av separat, så kallad kom­po­nent­avskrivning. I anskaffningsvärdet för materiella anläggnings- tillgångar som tillverkats inkluderas direkta tillverkningskostnader och andelar av fördel- ningsbara indirekta kostnader. Avskrivningen inleds när tillgången blir tillgänglig för användning. Det görs inga avskrivningar på mark. Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen när den avyttras eller om den inte kan förväntas tillföra några ekonomiska fördelar i framtiden antingen genom att den nyttjas eller att den säljs. Realisationsvinster och -förluster beräknas som differensen mellan försälj- ningspriset och tillgångens redovisade värde. Realisationsresultatet redovisas i resultaträkningen i den period då tillgången tas bort från balansräk- ningen. Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras framåtriktat vid behov. Utgifter för underhåll och reparationer kost- nadsförs när de uppstår, medan utgifter för betydande förbätt­ r ingar läggs till anskaffningsvärdet och skrivs av över den återstående nyttjandeperioden för den underliggande tillgången. Av nedanstående uppställning framgår vilka nyttjande­perioder som tillämpas inom New Wave Group. 2-4 % Byggnader Inventarier, verktyg och installationer 10-33 % ÅRSREDOVISNING // 073