New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 72

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN resultaträkningen när de äger rum. Förvärvaren kan antingen välja att värdera innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde, så kallad ”full goodwill” eller till dess andel av förvärvade nettotillgångar. Det första alternativet innebär att innehav utan bestämmande inflytande och goodwill ökar i värde med motsvarande belopp. Värdeförändringar av- se­ ende avtalade tilläggsköpeskillingar redovisas i resultaträkningen. I enlighet med IFRS 3 ska samtliga förändringar av ägarandelen i ett dotter- bolag, där det bestämmande inflytandet inte upphör, redovisas som eget kapitaltransaktioner. Resultat för under året förvärvade verksam- heter redovisas i koncernens resultaträkning från och med förvärvstidpunkten. Vinst eller förlust för under året avyttrade företag beräknas utifrån gruppens redovisade nettotillgångar i sådana verk- samheter, inklusive resultat fram till tidpunkten för avyttringen. Koncerninterna mellanhavanden och eventuella orealiserade intäkter och kostnader hänförliga till koncerninterna transaktioner elimineras. Det icke bestämmande inflytandets andel i dotterbolagens nettotillgångar redovisas i separat post i koncernens egna kapital. I kon­cernens resul- taträkning ingår det icke bestämmande inflytandets andel i redovisat resultat. Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt har betydande inflytande. Andelar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsme- toden. I koncernens resultaträkning ingår andelar av resultatet i intressebolagen i redovisat resultat. I koncernens balansräk­ning redovisas innehavet i intressebolagen till anskaffningsvärde justerat för andel av resultatet efter förvärvstillfället. Omräkning av poster i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt gällande valutakurser per transaktionsdag. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Rörelserelaterade kursdiffe- renser från kundfordringar, leverantörsskulder och övriga tillgångar och skulder ingår i övriga rörelsein- täkter och övriga rörelsekostnader. Kursdifferenser från övriga finansiella tillgångar och skulder ingår i finansiella intäkter och finansiella kostnader. Intäkter Huvuddelen av koncernens intäkter kommer från försäljning av varor, vilka definieras som separata 072 // ÅRSREDOVISNING prestationsåtaganden. Försäljning sker framförallt till återförsäljare inom profil och detaljhandel. I normalfallet anses kontrakt eller kundorder utgöra grund för att bedöma om ett avtal med kunden föreligger. Tidpunkt för fullgörande av prestations- åtaganden enligt avtalen anses vara när kontroll över varorna överförs till kunden. New Wave Group bedömer denna tidpunkt med hjälp av skeppnings- dokument och fraktvillkor. Rörliga ersättningar i form av rabatter, bonusar och returer uppskattas och utgör del av trans- aktionspriset. Provision, royalty, licenser och medlemsavgifter för kundklubb utgör prestations- åtaganden som uppfylls över tid. Inom koncernen finns även ett fåtal mindre kontrakt med återköps- åtaganden där New Wave Group levererar varor till kunden med full återköpsrätt till samma pris som den ursprungliga försäljningen. Intäkterna för dessa avtal redovisas vid återköpsrättsperiodens slut. Koncernen har ett antal sponsringsavtal, vilka innebär ett utbyte av varor och tjänster mellan avtalsparterna. I de fall koncernen identifierar distinkta prestationsåtaganden redovisas intäkter till det verkliga värdet av överförda produkter. Redovisningsprinciper för jämförelseåret Transaktioner före 1 januari 2018 redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper, vilka framgår av not 1 i årsredovisningen för 2017. Immateriella anläggningstillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke monetär tillgång som saknar fysisk substans. Immateriella tillgångar som kan identifieras och värderas, bortsett från goodwill vid förvärv, utgörs till exempel av kund-, kontrakts- och/eller teknikre- laterade tillgångar. Typiska marknadsförings- och kundrelaterade tillgångar utgörs av varumärken och kundrelationer. Kontrakt och kundrelationer härrör från förväntad kundlojalitet och det kassaflöde som förväntas uppstå under respektive tillgångs åter- stående nyttjandeperiod. Utgifter hänförliga till internt upparbetade immateriella tillgångar, exklusive goodwill, som uppstår under utvecklingsfasen aktiveras endast när det enligt ledningens bedömning är sannolikt att de kommer att resultera i framtida ekonomiska fördelar för koncernen och kostnaderna under utveck- lingsfasen kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad tillgång inkluderar direkta tillverkningsutgifter och en andel indirekta utgifter som är hänförlig till