New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 71

NWG // FINANSIELL INFORMATION // nyttja dessa lättnadsregler och har även valt att tillämpa förenklingsregeln för definition av leasingavtal och inkludera icke-leasingkomponenter som en del av nyttjanderätten och leasingskulden. Vad gäller förlängningsoptioner kopplade till koncernens leasingkontrakt har indivi- duella bedömningar gjorts för respektive kontrakt baserat på sannolikheten för huruvida eventuella förlängningsop- tioner kommer att utnyttjas eller ej. New Wave Group har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och kommer därmed inte att räkna om jämförelsetalen. Förenklingsregeln, att nyttjanderättstillgången ska motsvara leasingskulden per övergångsdatum 1 januari 2019, har tillämpats vid övergången. Det får till följd att ingen övergångseffekt redovisas i koncernens egna kapital. Under det gångna året har koncernens samtliga leasingavtal gran- skats med anledning av de nya reglerna i IFRS 16. Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal, som till allra största del utgörs av hyresavtal avseende kontorslokaler, lager och bilar. Per över- gångsdatum 1 januari 2019 redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång respektive leasingskuld som uppgår till 641 MSEK, vilket påverkar koncernens soliditet per samma datum negativt med fyra procentenheter. Redovisning i enlighet med IFRS 16 kommer också leda till att koncernens EBITDA påverkas positivt framöver, då leasingavgifter kommer att redovisas som avskrivningar och räntekostnader. KONCERN Förklaring till övergång från IAS 17 till IFRS 16 MSEK Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 december 2018 764,4 Tillkommer: justeringar på grund av annan hantering av optioner att förlänga respektive säga upp avtal 61,6 Avgår: korttidsleasingavtal samt leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som kostnadsförs linjärt -13,1 Avgår: justeringar på grund av förändringar i pris hänförliga till variabla avgifter -7,1 Avgår: justeringar för avtal för vilka inledningsdatumet ej har passerats vid övergång till IFRS 16 -85,3 Diskonteringseffekt -79,6 Ingående värde på nyttjanderättstillgång respektive leasingskuld per 1 januari 2019 641,0 Koncernredovisning och konsolideringsprinciper Koncernredovisningen omfattar moder- bolaget New Wave Group AB och alla bolag i vilka New Wave Group AB direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstvärdet eller på andra grunder utövar ett bestämmande inflytande. För att avgöra om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas poten- tiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Prissättning mellan koncernbolag sker på affärsmässiga grunder och därmed till marknadspriser. Interna resultat som uppkommer vid försäljning mellan koncernbolag har eliminerats i sin helhet. Rörelseförvärv och goodwill Alla rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet beräknas som summan av det verkliga värdet för erhållna tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och eget kapitalinstrument emitterade av New Wave Group för att förvärva verksamheten. Anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i respektive dotterbolag vid förvärvs- tillfället. Det övervärde som uppstår när överförda ersättningar för aktierna överstiger det verkliga värdet av det förvärvade bolagets nettotillgångar redovisas som koncernmässig goodwill. Metoden innebär att endast den del av eget kapital i dotterbolaget som skapats efter förvärvstidpunkten ingår i eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Om andelen av förvärvade netto- tillgångars verkliga värde överstiger kostnaden för rörelseförvärvet redovisas mellanskillnaden i resultat- räkningen som ett fördelaktigt förvärv. Transaktionskostnader redovisas i ÅRSREDOVISNING // 071