New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 70

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 1 - Redovisningsprinciper Grund för upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har godkänts av EU. Vidare har Rådet för finan- siell rapportering (RFR) RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats, vilket innebär att vissa kompletterande upplysningar lämnas i koncernredovisningen. De redovisningsprinciper som presenteras i nedanstående beskrivning har tillämpats konsekvent i hela koncernen för samtliga perio­der som redovisas i koncernredo- visningen. De finansiella rapporterna upprättas i svenska kronor som utgör New Wave Groups rapporteringsvaluta. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsled- ningen gör be­döm­ningar, uppskattningar och antaganden. Kritiska uppskatt- ningar och bedömningar grun­dar sig i allt väsentligt på historisk erfarenhet och på framtida förväntade händelser. Uppskattningarna, bedömningarna och antagandena omprövas regelbundet. Änd­ r ingar redovisas i den period då förändringen görs och i framtida perioder om dessa påverkas. Upplysningar om områden där tillämpade upp­skattningar och bedömningar inkluderar osäker­het återfinns i not 2. Anläggningstillgångar, lång­f ristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas åter- vinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader efter balansdagen. 070 // ÅRSREDOVISNING Nya och ändrade redovisningsprinciper Nya redovisningsprinciper för 2018 Från och med 1 januari 2018 tillämpar New Wave Group IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Vid övergång till IFRS 9 har tidigare perioder ej omräknats. Övergången till IFRS 9 Finansiella instrument har inte inneburit några väsentliga skillnader i koncernens värdering av finansiella tillgångar och skulder eller i säkrings- redovisningen. Under IFRS 9 redovisas dock kreditförluster tidigare än vad som gjorts under föregående perioder. New Wave Group tillämpar den förenklade modellen för förväntade kreditförluster för kundfordringar under vilken totala förväntade kreditförluster för åter- stående löptid för fordran redovisas. Vid bedömning av framtida förväntade kreditförluster tas hänsyn till historisk samt framåtblickande information. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har implementerats med begränsad retroaktivitet, vilket innebär att jämförelsetal inte har omräknats och att ingen övergångseffekt redovisats i eget kapital. Huvuddelen av New Wave Groups intäkter kommer från försäljning av varor vilka redovisas när kontroll över produkterna överförs till kunden. Rörliga ersättningar i form av rabatter, bonusar och returer uppskattas och utgör del av transaktionspriset. Provision, royalty, licenser och medlemsavgifter för kund- klubb utgör prestationsåtaganden som uppfylls över tid i takt med att kontrollen överförs till kunden. Fullständiga redvisningsprinciper för finansiella instrument respektive intäkter framgår nedan av rubrikerna Finansiella instrument respektive Intäkter. Inga av de övriga nya eller ändrade standarder eller IFRIC-tolkningar som har publicerats före den 31 december 2018 bedöms ha någon påverkan på koncernens eller moderföretagets finan- siella rapporter. Nya redovisningsprinciper för 2019 och senare Från och med 2019 tillämpar New Wave Group IFRS 16 Leasingavtal. Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal tidigare standard IAS 17 Leasingavtal. Standarden tar bort uppdelningen av leasingavtal i antingen operationell eller finansiell leasing för leasingtagaren, vilket krävs enligt IAS 17, och introducerar istället en gemensam modell för redovisning av all leasing. IFRS 16 leder till att så gott som samtliga leasingavtal redovisas i balans- räkningen. Enligt den nya standarden ska leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en nyttjanderättstillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde. Koncernen har valt att