New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 69

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Rapport över förändringar i eget kapital 1 januari - 31 december MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver 199,1 219,4 337,4 Ingående eget kapital 2017-01-01 Årets resultat Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 2 038,7 354,0 Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 2 794,6 354,0 22,6 0,0 2 817,2 354,0 Övrigt totalresultat -54,2 2,2 Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar -54,2 2,2 -54,2 2,2 5,5 0,0 -0,5 0,0 -0,5 279,4 -89,6 2 308,7 -89,6 3 006,6 22,6 -89,6 3 029,2 Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 2 308,7 363,4 3 006,6 363,4 22,6 -3,4 3 029,2 360,0 -5,5 -0,5 Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelningar till moderbolagets ägare Utgående eget kapital 2017-12-31 MSEK 199,1 219,4 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver 199,1 219,4 279,4 Ingående eget kapital 2018-01-01 Årets resultat Övrigt totalresultat 157,3 0,5 Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -2,2 -0,1 157,3 0,5 157,3 0,5 2,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -112,8 2 561,6 -112,8 3 415,0 Transaktioner med aktieägare 19,2 -112,8 3 434,2 Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital Helår 2018 Helår 2017 Ackumulerad omräkningsdifferens vid årets början Årets omräkningsdifferens i utländska dotterbolag Ackumulerad omräkningsdifferens vid årets slut 284,3 157,3 441,6 338,5 -54,2 284,3 Utdelningar till moderbolagets ägare Utgående eget kapital 2018-12-31 199,1 219,4 434,9 ÅRSREDOVISNING // 069