New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 68

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Rapport över finansiell ställning Per den 31 december MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Övriga långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Aktuella skattefordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Not 2018 2017 8 1 469,4 1 393,9 9 587,4 415,5 13 14 15 39,3 13,5 111,1 2 220,6 53,3 10,2 91,5 1 964,5 16 3 230,9 38,1 1 084,1 90,3 2 643,4 21,2 982,8 62,3 17, 18 17 17, 19 85,2 76,5 20 312,2 4 840,8 202,4 3 988,6 7 061,4 5 953,1 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 21, 29 199,1 199,1 219,4 434,9 2 561,6 3 415,0 219,4 279,4 2 308,7 3 006,6 19,2 22,6 3 434,2 3 029,2 1 795,5 18,3 3,1 144,6 1 961,6 1 757,5 16,5 2,0 129,9 1 905,9 347,7 752,2 78,0 172,3 315,4 1 665,6 82,2 536,7 53,3 108,7 237,1 1 018,0 Summa skulder 3 627,2 2 923,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 061,4 5 953,1 Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder 17, 20, 22, 23 Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 17, 20, 22, 23 17, 18 068 // ÅRSREDOVISNING 24 15 17, 25 17, 26