New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 67

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Rapport över kassaflöde 1 januari - 31 december 2018 2017 482,8 74,4 2,2 -43,2 -86,5 429,7 469,1 76,4 3,7 -55,5 -42,7 451,0 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av rörelsefordringar Ökning/minskning av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -494,0 -27,5 314,4 -207,1 -208,5 -119,7 85,0 -243,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 222,6 207,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Upptagen långfristig fordran Återbetalning av långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten -147,1 4,3 -15,4 -2,0 -2,9 0,0 -163,2 -86,9 5,5 -29,4 0,0 0,0 0,2 -110,6 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 59,4 97,2 Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten 152,1 0,0 -112,8 39,3 0,0 -16,7 -89,6 -106,3 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut 98,7 202,4 11,1 312,2 -9,1 218,9 -7,5 202,4 Likvida medel Kassa och bank 312,2 202,4 MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Not 28 ÅRSREDOVISNING // 067