New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 66

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december MSEK Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Not 2018 2017 3, 18 6 290,6 5 597,3 -3 359,4 2 931,2 -3 018,1 2 579,2 4 74,8 51,2 7, 9, 18 -1 336,4 -1 128,9 5, 6 8, 9 13 10 -1 063,0 -77,9 -44,8 -1,1 482,8 -940,3 -65,3 -25,2 -1,6 469,1 5,5 5,1 11 -46,4 -40,9 -57,0 -51,9 441,8 417,2 Resultat före skatt Skattekostnad Årets resultat 12 -81,8 -63,2 17 360,0 354,0 Övrigt totalresultat: Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Summa 157,3 -54,2 0,5 157,8 2,2 -52,0 Inkomstskatt relaterat till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året -0,1 157,7 -0,5 -52,5 Totalresultat för året 517,6 301,5 Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 363,4 354,0 -3,4 360,0 0,0 354,0 520,2 301,9 -2,6 517,6 -0,4 301,5 5,48 66 343 543 5,34 66 343 543 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie (kr)* Genomsnittligt antal utestående aktier* * Resultat per aktie samt genomsnittligt antal utestående aktier är samma före och efter utspädning. 066 // ÅRSREDOVISNING