New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 65

NWG // FINANSIELL INFORMATION Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings- standarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och säkerhetsfak- torer som de företag som ingår i koncernen står inför. Göteborg 5 april 2019 New Wave Group AB (publ) Olof Persson Christina Bellander Styrelseordförande Styrelseledamot Mats Årjes Styrelseledamot M. Johan Widerberg Styrelseledamot Torsten Jansson VD och koncernchef Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 april 2019 Ernst & Young AB Nina Bergman Auktoriserad revisor ÅRSREDOVISNING // 065