New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 64

NWG // FINANSIELL INFORMATION Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans följande: SEK Balanserad vinst Överkursfond Årets resultat Summa förfogade står 1 234 511 124 48 017 672 193 302 832 1 475 831 628 Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,70) SEK per aktie, vilket motsvarar 132 687 086 (112 784 023) SEK, samt att kvarvarande vinst och årets resultat, totalt 1 343 144 542 SEK överförs i ny räkning. Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning Motivering Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS- standarderna och tolkningarna av dessa samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapportering rekommen- dation RFR2 Redovisning för juridiska personer. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar 37 % av koncernens resultat efter skatt, vilket ligger i linje med uttalad målsättning att utdelning skall motsvara 40 % av koncernens resultat 064 // ÅRSREDOVISNING efter skatt över en konjunkturcykel. Hänsyn är även tagen till investerings- planer, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den före- slagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i Aktiebolagslagen (verksam- hetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande: Verksamhetens art, omfattning och risker Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den före- slagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verk- samhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget. Konsolideringsbehov Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjlig- heter att på sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 6,9 % av bolagets eget kapital och 3,9 % av koncernens eget kapital. Den uttalade målsättningen för koncernens kapitalstruktur med en soliditet på minst 30 % bibehålls efter den föreslagna utdel- ningen. Bolagets och koncernens soliditet är god. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärs- risker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid fastställandet av den föreslagna vinstut- delningen. Vinstutdelningen kommer inte heller att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. Likviditet Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har tillgång till likvidi- tetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser. Ställning i övrigt Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens finansiella ställning och som inte beaktas inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.