New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 63

NWG // FINANSIELL INFORMATION balans mellan eget kapital och lånefi- nansiering bibehålls varför New Wave Group har som målsättning att uppnå en soliditet som överstiger 30 %. Koncernen är utsatt för kredit- risk från den löpande verksamheten, främst kundfordringar och från dess finansieringsverksamhet vilket inklu- derar tillgodohavanden hos banker och finansiella institutioner, valutaterminer samt andra finansiella instrument. Koncernens totala exponering för kreditrisk uppgick per balansdagen till 1 485,2 (1 257,3) MSEK. För en utförligare beskrivning av koncernens riskexponering och riskhan- tering hänvisas till not 17. Miljö New Wave Group har ett ansvar att försäkra sig om att vår verksamhet och våra leverantörers verksamheter respekterar olika länders rättsliga bestämmelser, såväl som grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. New Wave Group arbetar systematiskt med leverantörsgranskning, uppföljning och dialog för att säkerställa att vår affärsverksamhet bedrivs på ett så ansvarfullt sätt som möjligt med hänsyn till människor och miljö. New Wave Group förstår hur nära relaterad vår affärsverksamhet är till lokala och globala miljöfrågor. I takt med att koncernen växer och fler kunder köper våra produkter blir vår påverkan på omgivningen allt större. Därför strävar New Wave Group efter att utveckla miljö- mässigt hållbara lösningar inom både transport, förpackning och produktion. New Wave Group har som målsättning att vara bransch- ledande inom CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhet. Koncernens dotterbolag Orrefors Kosta Boda AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. För ytterligare information hänvisas till vår Hållbarhetsredovisning samt vårt avsnitt om CSR och hållbarhet på sidorna 36-37. Moderbolaget Summa intäkter uppgick till 145,6 (92,2) MSEK. Resultatet före boksluts- dispositioner och skatt uppgick till 151,1 (298,9) MSEK. Det lägre resultatet är relaterat till lägre utdelningar från koncernbolag. Nettoskulden uppgick till 1 725,3 (1 566,5) MSEK. Moderbolagets finansering till dotterbolag uppgick till 1 665,6 (2 040,3) MSEK. Kassaflöde från investeringsverk- samheten uppgick till -86,6 (-63,5) MSEK. Balansomslutningen uppgick till 4 368,1 (3 813,5) MSEK och det egna kapitalet, inklusive 78 % av obeskattade reserver, uppgick till 1 961,7 (1 863,6) MSEK. New Waves aktie Antalet aktier i New Wave Group AB uppgår till 66 343 543 aktier med ett kvotvärde på 3,00 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berät- tigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Hembud föreligger för A-aktieägare enligt bolags- ordningens paragraf 14. Torsten Jansson genom bolag äger 34,0 (32,6) % av kapitalet och 82,0 (81,7) % av rösterna. Följande bemyndigande har givits styrelsen intill nästa årsstämma: # # att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 st aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieä- garnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p Aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemit- terade aktierna ska användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället. # # att vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § Aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering ska vara mark- nadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget ska ha möjlighet att uppta sådan finan- siering på för bolaget attraktiva villkor där till exempel räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. För ytterligare sidorna 48–51. aktieinformation se Tillväxtmål och utdelningspolicy Tillväxtmålet över en konjunkturcykel är 10-20 % per år, varav 5-10 % organisk tillväxt samt en rörelsemarginal om 15 %. Utdelningspolicyn är att 40 % av koncernens nettoresultat skall delas ut över en konjunkturcykel. Övrigt En redogörelse för koncernens styrning och styrelsens arbete framgår av avsnittet Bolagsstyrning. ÅRSREDOVISNING // 063